Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:515 (2005-2006)
Innlevert: 24.02.2006
Sendt: 27.02.2006
Besvart: 03.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): På bakgrunn av erfaringene med kommisjonsarbeidet knyttet til "Utvik Senior" og "Western"s forlis, hva vil justisministeren gjøre for å bedre havarikommisjonsordningen for ulykker i fiskeflåten?

Begrunnelse

To fiskebåtforlis utenfor kysten av Troms og Nordland, "Utvik Senior" i 1978 og "Western" i 1981, har ført til ny gjennomgang og gransking av omstendighetene rundt ulykkene.
17. februar 1978 forliste fiskebåten "Utvik Senior" utenfor Senja, og båtens mannskap på ni omkom. Samme år ble det nedsatt en undersøkelseskommisjon som fikk i oppdrag å klarlegge og vurdere årsaksforholdene omkring forliset. Kommisjonen avga sin rapport i januar i 1979, og konkluderte med at feilnavigering og grunnstøting var årsak til "Utvik Senior"s forlis. Det ble imidlertid etter hvert en vanlig oppfatning, både blant kystens folk og fagpersoner for øvrig, at denne teorien var svært lite sannsynlig. Da båtens hovedmotor ble funnet i 2002 på 30 meters dyp i åpent farvann, ble kommisjon nummer to oppnevnt. Denne kommisjonen konkluderte med at kollisjon med annet skip var den mest sannsynlige årsaken til "Utvik Senior"s forlis.
Fiskebåten "Western" forliste 6. februar 1981 utenfor Lovund i Nordland, og syv fiskere omkom. Forliset ble gransket av den faste undersøkelseskommisjonen for ulykker innen fiskeflåten i 1981-1982. På bakgrunn av usikkerhet knyttet til konklusjonene vedrørende forliset, besluttet Justisdepartementet i 2004 ny gjennomgang av ulykken, med tanke på å vurdere grunnlaget for å gjenoppta undersøkelsene omkring forliset. I april 2005 konkluderte man med at de uklare omstendighetene rundt "Western"-ulykken tilsier nye undersøkelser. I februar 2006 meldte justisminister Knut Storberget at midler er bevilget og at gransking skal iverksettes.
Både "Utvik Senior"s forlis og "Western"-ulykken førte til beslutning om ny gransking. Omstendighetene rundt disse to ulykkene, og det faktum at ny gransking har vist seg å være nødvendig for å finne årsakene til fartøyenes forlis, bør tilsi at man nå gjennomgår grundig erfaringene med det arbeidet havarikommisjonene har utført. Det kan være grunn til å se både på kommisjonenes sammensetning og arbeidsmåte, med tanke på forbedringer.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Ordningen med undersøkelseskommisjoner etter sjøloven var gjenstand for vurdering i forbindelse med sjølovkomiteens arbeid, jf. NOU 1999:30 Undersøkelse av sjøulykker.

Sjølovkomiteen uttalte blant annet følgende:

"Uansett hvilken modell som velges for en ny havarikommisjon, mener Sjølovkomiteen at Den faste undersøkelseskommisjonen for visse ulykker innen fiskeflåten bør søkes innarbeidet. Mandatet med fiskebåter bør imidlertid omfatte flere ulykker med fiskebåter enn det som er tilfellet i dag for å møte det behov kommisjonen gjennom praksis har sett nødvendigheten av. Samtidig bør formålet med undersøkelsene reduseres til å dreie seg om å avdekke forhold av betydning for sjøsikkerheten."

Sjølovkomiteens utredning ble fulgt opp av departementet gjennom Ot.prp. nr. 78 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og enkelte andre lover (undersøkelse av sjøulykker). Departementet vurderte det slik at komiteens forslag om å innlemme Den faste havarikommisjonen for visse ulykker innen fiskeflåten i den faste havarikommisjonen ville innebære en styrking av undersøkelsene etter ulykker med fiskebåter. Forslaget ble i høringsrunden støttet av fiskerinæringen. Departementet gikk derfor inn for at disse ulykkene legges inn i den nye havarikommisjonen, i tråd med Sjølovkomiteens forslag. Reglene i gjeldende sjølov § 485 annet ledd om en særskilt havarikommisjon for fiskeflåten ble derfor foreslått opphevet.

Av Ot.prp. nr. 78 (2003-2004) fremgår videre:

"De reglene som foreslås når det gjelder hvilke ulykker den faste havarikommisjonen kan eller skal undersøke, jf. utkastet § 476 annet til fjerde ledd, innebærer at det skal skje undersøkelser av alle ulykker der noen som følger med skipet, har eller antas å ha mistet livet eller kommet betydelig til skade. Forslaget innebærer at området for når det skal skje undersøkelser etter ulykker med fiskebåter utvides vesentlig i forhold til i dag. I tillegg kan havarikommisjonen ellers foreta undersøkelser av andre ulykker når den finner grunn til det. Dette kan være aktuelt i forhold til fiskebåter, hvor for eksempel en undersøkelse av visse typer nestenulykker over en periode kan gi havarikommisjonen verdifull innsikt i risikofaktorer knyttet til fiskefartøyer."

Stortinget fattet vedtak om endringer i sjøloven høsten 2004 i tråd med forslagene i Ot.prp. nr. 78 (2003-2004), jf. Besl. O. nr. 21 (2004-2005) og Innst. O. nr. 26 (2004-2005).

Ikrafttredelse av loven er under forberedelse i berørte departementer. Endringene har budsjettmessige konsekvenser, og Regjeringen vil derfor komme tilbake til ikrafttredelsestidspunktet i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen.