Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:517 (2005-2006)
Innlevert: 27.02.2006
Sendt: 27.02.2006
Besvart: 03.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Ønsker om innføring av tilstedevakt ved 330 skvadronens baser er fortsatt like uavklart med unntak av Solabasen. Blant annet har basen på Banak vært omtalt som den neste for innføring av nevnte vaktordning.
Foreligger det planer eller vurderinger om å innføre tilstedevakt på Banak med typer av ekstern finansiering?

Begrunnelse

Det er antydet at Hydro, som mulig operatør på norsk og russisk side i Barentshavet, kan være med på å finansiere tiltak som muliggjør innføring av tilstedevakt ved basen på Banak. Dersom dette er korrekt, åpner Regjeringen for en ny type av samrøre mellom det offentlige og private aktører innen redningstjenesten.
Dette er i så fall prinsipielt interessant og utfordrende siden den nye Regjeringen har vært opptatt av at offentlige oppgaver skal utføres av det offentlige selv. Man skulle jo tro at det samme ville være tilfelle med sponsing fra private selskaper.
Jeg imøteser derfor statsrådens avklaring på nevnte spørsmål og problemstilling.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det foreligger ingen planer om å innføre tilstedevakt på Banak med typer av ekstern finansiering.

Departementet arbeider med sikte på å få etablert døgnkontinuerlig tilstedevakt ved redningshelikopterbasene på fastlandet, herunder også Banak (jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006)).

Justisdepartementet har fått en henvendelse fra en norsk oljeboreoperatør med forespørsel om bedret tilgjengelighet på redningshelikopter over en begrenset periode på ca. 75 dager i sommerhalvåret 2006 mens boreoppdraget skal utføres i Barentshavet.

Boreoperatøren beskriver at det er vanskelig å finne en sivil redningsberedskap for formålet og har forespurt Justisdepartementet om det er mulig å finne en midlertidig løsning med tilfredsstillende kapasitet. Dersom ønsket, er boreoperatøren villig til å kompensere for ev. merkostnader.

Justisdepartementet har denne henvendelsen til vurdering.