Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:520 (2005-2006)
Innlevert: 27.02.2006
Sendt: 28.02.2006
Besvart: 07.03.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Undersøkelser foretatt av Dyrevernalliansen viser at det foregår brudd på dyrevelferden på reinsdyr i flere områder i Finnmark. Det er bl.a. konstatert brudd på dyrevernloven og andre åpenbare brudd på dyrevern.
Hvilke tiltak mener statsråden det bør iverksettes slik at det kan bli slutt på de brudd på dyrevelferden på reinsdyr som i dag skjer i samiske områder i Finnmark?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Landbruks- og matdepartementet har mottatt en henvendelse fra Dyrevernalliansen med informasjon og dokumentasjon fra et besøk i Finnmark for å undersøke forhold knyttet til dyrevelferd i reindriften. Departementet er også kjent med en rapport utgitt av den tyske dyrevernorganisasjonen Animals' Angels i forbindelse med det samme besøket. Gjennom disse er departementet gjort oppmerksom på dyrevernmessig kritikkverdige forhold som det er grunn til å reagere på.

Dokumentasjonen avdekker brudd på dyrevernregelverket. Departementet tar de omtalte forholdene svært alvorlig, og vil følge dem opp i samarbeid og samråd med Mattilsynet og Reindriftsforvaltningen. Det vil herunder bli vurdert hvordan tilsynet kan gjøres mer effektivt både med hensyn til hold og håndtering av dyrene, og i forbindelse med avliving i og utenfor slakterier. Det kan videre bli aktuelt å se nærmere på behovet for mer spesifikt regelverk om dyrevelferd innen reindriften.

Mattilsynet vil gjennom en løpende dialog med næringen sette fokus på holdningsskapende arbeid innen reinnæringen. I forbindelse med et allerede avholdt møte mellom Mattilsynet regionalt og Reindriftsforvaltningen, er det tatt initiativ til at næringsutøvere skal innkalles til kurs/informasjonsmøte om velferd, der temaer som bedøving/avliving av rein, kastrering og gjeldende regelverk skal tas opp.