Skriftlig spørsmål fra Finn Martin Vallersnes (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:522 (2005-2006)
Innlevert: 28.02.2006
Sendt: 01.03.2006
Besvart: 09.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Finn Martin Vallersnes (H)

Spørsmål

Finn Martin Vallersnes (H): Fylkestinget i Rogaland sluttet 8. desember 2004 seg til forslag til utbyggings- og finansieringsplan for transportsystemet på Haugalandet, Handlingsplan 2006-2020, inkludert forslag til bompengeordning, - oversendt samme dag til Statens vegvesen, med ønske om rask stortingsbehandling. Prioriteringen av statlige midler i planen er bekreftet ved behandlingen av handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan 2006-2015 i fylkestinget og Vestlandsrådet.
Vil samferdselsministeren ta initiativ for å få fremmet saken for Stortinget i vårsesjonen 2006?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Forslaget til en Haugalandspakke med delvis bompengefinansiering er fortsatt til behandling i Vegdirektoratet. Forslaget er bygd opp av flere delpakker. Ifølge Vegdirektoratet er det flere problemstillinger ved forholdet mellom delpakkene som må avklares nærmere, blant annet trafikkgrunnlag og inntekter i hver enkelt delpakke, sammenhengen mellom nytte og betaling og hvordan organiseringen av bompengeselskap bør skje for at hver delpakke skal få egen, selvstendig økonomi. Videre har Karmøy kommune gått i mot bompengeinnkreving i kommunen. Jeg vil ta stilling til Haugalandspakken, herunder omfanget av pakken, når Vegdirektoratet har oversendt saken til Samferdselsdepartementet. Saken vil bli lagt fram for Stortinget så snart det faglige og politiske grunnlaget er avklart.