Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:523 (2005-2006)
Innlevert: 28.02.2006
Sendt: 01.03.2006
Besvart: 09.03.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden ta nødvendige initiativ for å avhjelpe driftsproblemene knyttet til SIAN, herunder eventuelt vurdere å stille den nærmere innføringen av systemet i bero inntil systemet er tilstrekkelig kvalitetssikret?

Begrunnelse

I forbindelse med innføringen av det nye saksbehandlingssystemet SIAN, har det oppstått en situasjon som i verste fall er rettsikkerhetsmessig betenkelig. Stadige endringer, driftsavbrudd, utkasting av systemet, nedetid, treghet osv. medfører at saker hoper seg opp og gjør at det er grunn til å frykte at andre oppgaver som hører inn under den sivile rettspleien kan bli skadelidende. Ved eksempelvis Romerike politidistrikt preges arbeidet med innføringen av et uferdig system av stress, frykt for fysiske skader grunnet manglende funksjonalitet og økte restanser. Distriktet melder at de er langt fra å nå målene for saksbehandling.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Den sivile rettspleie på grunnplanet er omorganisert fra 1. januar 2006, og samlet under politiet. Justisdepartementet har i samråd med Finansdepartementet besluttet at Statens innkrevingssentral (SI) skal levere et dataverktøy SIAN (Statens innkrevingssentral - System for alminnelige namsmenn) som skal understøtte politiets arbeid med den sivile rettspleie på grunnplanet.

Spørsmålet om status på SIAN er forelagt Politidirektoratet. Politidirektoratet har, i samarbeid med blant annet SI, oppgaven med å legge forholdene til rette for gjennomføringen av reformen i politi- og lensmannsetaten.

SIAN har etter Politidirektoratets vurdering så langt ikke hatt den stabilitet, eller funksjonelle og tekniske kvalitet som var forutsatt. Det er satt i verk en rekke tiltak for å forbedre saksbehandlingssystemet, og ytterligere tiltak vil bli iverksatt fremover. Det er også opprettet en brukerstøtteordning, og det vil bli gitt ytterligere opplæring i bruk av systemet.

SI har satt av betydelige ressurser til fortløpende utbedring av feil og mangler i SIAN.

Politidirektoratet forventer at SIAN i nær fremtid vil oppnå en tilfredsstillende kvalitet. Politiet støtter SI med fagressurser i prosjektet, og politiet har iverksatt diverse opplæringstiltak for å styrke fagkompetansen lokalt. Konseptet er tuftet på lokal behandling, med sentrale hjelpefunksjoner som blant annet vasking av informasjon mot SIs systemportefølje, bruk av sentralt elektronsk arkiv og masseutsendelsesfunksjoner.

Politidirektoratet har gjennom innføring av flere store IKT-prosjekter erfart at tiden fra oppstart til full produksjon oppleves som vanskelig for sluttbrukerne. Erfaring viser at organisasjonsmessige endringer/tilpasninger og behov for ny kompetanse hos sluttbruker kan gi til dels stor produksjonsnedgang det første året med ny dataløsning.

SI og Politidirektoratet vurderer at det ikke er hensiktsmessig å stoppe innføringen av SIAN.

Politidirektoratet vil i disse dager gjennomføre en samling med prosjektledere fra alle politidistrikt og SI, hvor det nye saksbehandlersystemet vil være et viktig tema.

Namsfogden i Oslo har foreløpig ikke startet full saksbehandling i SIAN. De har stor saksportefølje og vil være helt avhengig av rutiner for masseproduksjon for å sikre at det ikke oppstår uhåndterlige restanser. Hvorvidt Namsfogden i Oslo skal ta i bruk saksbehandlingssystemet nå eller vente til det er fullt ut funksjonelt, vil bli avgjort i nær fremtid.