Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:527 (2005-2006)
Innlevert: 01.03.2006
Sendt: 02.03.2006
Besvart: 10.03.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Personer som arbeider i en VTA-bedrift får utbetalt uførepensjon fra Folketrygden, samt en mindre godtgjørelse/bonus fra bedriften. I enkelte tilfeller utgjør godtgjørelsen fra bedriften mindre enn den ansattes reiseutgifter til og fra VTA-bedriften, og dette virker demotiverende for enkelte.
Mener statsråden det er behov for tiltak som bidrar til at deltakelse i VTA-tiltak lønner seg også for dem som har utgifter til reise fra hjemmet til bedriften?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Deltakeren mottar i henhold til forskrift av 20. desember 2001 om arbeidsmarkedstiltak § 7-8 (tiltaksforskriften) uførepensjon etter folketrygdloven, eller annen ytelse personen mottar i påvente av innvilget uførepensjon. Dersom man er tilstått 100 pst. uførepensjon, er det i utgangspunktet en forutsetning at inntektsevnen er helt bortfalt. Det godtas likevel at uførepensjonister har en såkalt "friinntekt" tilsvarende folketrygdens grunnbeløp ved siden av uførepensjonen uten at uførepensjon reduseres. Det står ikke noe i tiltaksforskriften om at det skal utbetales bonuslønn og dermed heller ikke om størrelsen på en eventuell bonuslønn.

Mange deltakere mottar likevel en bonuslønn fra bedriften. Ifølge Aetat Arbeidsdirektoratet tar beregningen av bonuslønnen alltid utgangspunkt i tiltaksbedriftens økonomiske bæreevne, og kriteriene for opptjening er enten knyttet til ansiennitet, produksjon, arbeidsoppgavenes art eller en kombinasjon av disse forholdene. Det går fram av tiltaksforskriften § 7-4 at et eventuelt overskudd skal forbli i virksomheten og komme formålet og deltakerne til gode. Det skal derfor ikke betales utbytte til aksjonærene. Bedriften kan dermed velge å bruke hele eller deler av overskuddet til å betale ut bonuslønn til deltakerne. Bedriften kan imidlertid også velge å prioritere andre sosiale goder eller trivselstiltak i virksomheten eller investeringer knyttet til virksomhetens drift.

Jeg vil imidlertid understreke at en må se på den samlede utbetalingen til tiltaksdeltakeren. Uførepensjonen skal sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne eller arbeidsevne varig nedsatt pga. sykdom, skade eller lyte. Dette innebærer at mottakeren i likhet med ordinære lønnsmottakere må dekke alle sine utgifter innenfor dette beløpet. Formålet med tiltaket er å bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver og ikke primært å sikre personen arbeidsinntekt.

I forbindelse med stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering skal vi gå gjennom stønadsordningene. Spørsmålet om bonuslønn ved siden av full uførepensjon og eventuelle rettigheter knyttet til denne vil også bli vurdert der.