Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:528 (2005-2006)
Innlevert: 01.03.2006
Sendt: 02.03.2006
Besvart: 09.03.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Vil statsråden vurdere ventestønadsordningen, slik at eldre arbeidsledige ikke mister opptjening av pensjonspoeng og fortsatt kan kredittvurderes?

Begrunnelse

Antall langtidsledige eldre stiger. Når retten til dagpenger opphører, er det bra at denne gruppen ikke skyves over på sosialhjelp eller uføretrygd, men kan ha såkalt ventestønad. Imidlertid gir denne stønaden ingen pensjonspoeng. Den vurderes ikke som inntekt og er skattefri. Dermed opplyser mottakere at de heller ikke kan kredittvurderes. Det innebærer at mange mister mulighet til vanlig betalingskort.
Mens en mottar ventestønad er en pålagt å dokumentere aktiv jobbsøking helt til fylte 67 år. Dette innebærer at en ikke kan dra bort uten å trekkes i stønad.
Det kan være tungt for eldre arbeidssøkere å få bekreftet hvor vanskelig det er for eldre å få jobb over lang tid. Noen tar imot tilbud om jobb med lønnstilskudd, men dersom det ikke fører til varig tilsetting, så blir ny beregning av dagpenger oftest med et lavere grunnlag enn tidligere. Det er uheldig hvis arbeidsforsøk kan innebære lavere ytelser.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Betegnelsen "ventestønad" finnes verken i lov eller forskrift, men er et innarbeidet begrep. Reglene om ventestønad er regulert i forskrift av 20. desember 2003 om arbeidsmarkedstiltak.

Formålet med ventestønad er bl.a. å kompensere for tapt inntekt for arbeidssøkere som har avsluttet en lang dagpengeperiode og som fortsatt er arbeidsledig når dagpengeperioden avsluttes. Videre vilkår for ventestønad er at vedkommende har vært i arbeid i minst 36 måneder av de siste fire årene for dagpengeperioden tok til, er reell arbeidssøker og står tilmeldt Aetat som arbeidssøker.

Regjeringen vil høsten 2006 legge fram en stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering. I denne meldingen vil ulike sider ved en rekke arbeidsrettede stønads- og velferdsordninger bli vurdert.

Også problemstillinger knyttet til ventestønad vil bli vurdert i denne sammenheng.