Skriftlig spørsmål fra Gerd Janne Kristoffersen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:530 (2005-2006)
Innlevert: 01.03.2006
Sendt: 02.03.2006
Besvart: 09.03.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gerd Janne Kristoffersen (A)

Spørsmål

Gerd Janne Kristoffersen (A): Det pågår for tiden en debatt vedrørende medisinering og behandling av barn og unge med ADHD. Det er viktig å sikre at de som trenger hjelp faktisk får det. I tillegg er det nødvendig med god diagnostikk og utredning, og at vi har et grunnlag for diskusjon om behandlingsmåter som er til beste for ADHD-barn og andre barn i skolen.
Vil kunnskapsministeren gå igjennom de evalueringer og erfaringer som er trukket av å inkludere ADHD-barn i skolen?

Begrunnelse

Et ukjent antall barn med ADHD får hjelpetiltak i skole og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. Det er viktig at kunnskap om erfaringer med hjelpetiltak i skolen for barn og unge med ADHD blir samlet og brukt for å sikre best mulig behandling.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Barn og unge med ADHD er en gruppe elever som først og fremst sliter med oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer og/eller hyperaktivitet. Dette fører til at læring kan forstyrres, både skolefaglig og sosialt.

Sosial- og helsedirektoratet har nylig utarbeidet en veileder for diagnostisering og behandling av ADHD. Veilederen er utarbeidet for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Her understrekes det at et legemiddel aldri skal gis uten at det iverksettes andre aktuelle hjelpetiltak, som for eksempel støttetiltak i skolen. Behandlende lege må følge opp pasientene for å avdekke mangler ved behandlingen, eventuelle bivirkninger, og for å registere nytten av behandlingen. Individuell plan kan samordne tiltakene. Veilederen og nye forskrivningsregler fra sosial- og helsedirektoratet strammer inn medikamenttilbudet til barn. En funksjonsutredning med tanke på skolebaserte støttetiltak skal foreligge før eventuell medikamentell behandling. SINTEF har fått i oppdrag å evaluere regelverket, veilederen og at utviklingen med bruk av legemidler foregår etter intensjonen.

Det er et økende behov for tjenester til elever med ADHD. Det spesialpedagogiske støttesystemet har etterspørsel etter tjenester fra lokale instanser. Dette gjelder tradisjonell kunnskapsspredning om ADHD, utviklingsarbeid på området og tiltak rettet mot enkeltpersoner.

Stortinget ba i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2005-2006) Regjeringen gjøre rede for hvordan forskningsinnsats og praktisk arbeid, tverrfaglig og på tvers av forvaltningsnivåer, kan styrkes for å hjelpe barn og unge med ADHD og lignende atferdsvansker. Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en rapport innen 15. april 2006.

Rapporten vil være med på å danne grunnlaget for det videre arbeidet på feltet.