Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:531 (2005-2006)
Innlevert: 02.03.2006
Sendt: 02.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Helse Midt-Norge gikk i 2005 på et stort underskudd på nærmere en halv milliard kroner. En av grunnene er de økonomiske skjevhetene mellom helseregionene, som det også vises til i Soria Moria. Helse Midt-Norge mottar om lag 437 mill. kr årlig mindre enn de andre helseforetakene. Driftsunderskuddet fører i tillegg til at Arbeiderpartiets garanti om nytt psykiatrisenter er i det blå.
Når vil skjevheten rettes opp som bidrar til at Midt-Norge får lavere tilskudd fra staten, med hvilket beløp, og når kommer psykiatribygget?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Stortinget behandlet St.meld. nr. 5 (2003-2004) i desember 2003. Det var bred tilslutning i komiteen om at en skulle øke inntektene til to regioner, Helse Midt-Norge og Helse Vest RHF, slik at skjevfordelingen skulle bli rettet opp. I tråd med forslaget i St.meld. nr. 5 (2003-2004) er det startet en omlegging av fordelingen mellom de regionale helseforetakene i 2005.

Nedenfor følger en tabell som viser de samlede omfordelingsvirkningene, dvs. når overgangsordningen er avviklet, og virkningen i 2005 og 2006. Oppgaveendringer, endringer i inntektsstrømmer (ISF-sats mv.) og demografisk utvikling mv. har påvirket omfordelingsvirkningene i 2006 i forhold til 2005.

(i mill. 2006 kr.) Helse Øst RHF Helse Sør RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Samlet endring -92 -219 +251 +134 -74

Endring i 2005 -76 -69 +120 +53 -29

Endring i 2006 -5 -50 +43 +27 -15

Tabellen viser at Helse Vest og Helse Midt-Norge isolert sett vil få økte overføringer, mens Helse Øst, Helse Sør og Helse Nord isolert sett vil få reduserte overføringer som følge av ny inntektsfordeling i tråd med Stortingets behandling av St.meld. nr. 5 (2003-2004). Omleggingen innebærer at Helse Midt-Norge allerede har fått økte bevilgninger i 2005 og 2006 på 80 mill. kr i forhold til andre regionale helseforetak. Videre skal Helse Midt-Norge få økte bevilgninger også i 2007 og 2008. Regjeringen er opptatt av skjevfordelingen mellom helseregionene. I Regjeringens tiltredelseserklæring heter det derfor at skjevfordelingen av inntekter mellom helseregionene skal rettes opp raskere enn det som ble lagt til grunn i St.meld. nr. 5 (2003-2004). Dette er et spørsmål vi må komme tilbake til og vurdere i forbindelse med budsjettforslaget for 2007.

Samtidig må jeg få understreke at denne skjevfordelingen i liten grad forklarer det økonomiske underskuddet i Helse Midt-Norge i 2005, som ifølge det siste estimatet blir på om lag -570 mill. kr. De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for helsetjenester til sin befolkning innenfor de vedtatte økonomiske rammer, og jeg har forsikret meg om at styret i Helse Midt-Norge nå følger opp den økonomiske situasjonen i regionen og tar nødvendige og kloke grep.

Når det gjelder utbygging av et eventuelt psykiatrisenter ved St. Olavs Hospital, bygger helseforetaksmodellen på at de regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for investeringer og drift i egen region, og at dette skjer innenfor vedtatte rammer. I foretaksmøtet i Helse Midt-Norge den 19. desember 2005 ble det fattet vedtak om at Regjeringen i løpet av inneværende stortingsperiode vil foreslå en økning i de årlige, samlede bevilgningene til Helse Midt-Norge RHF på 140 mill. 2005-kroner. Det er styret i Helse Midt-Norge som må ta stilling til regionens samlede økonomi og vurdere mulig prioritering av et psykiatrisenter samt andre investeringsprosjekter i regionen.