Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:533 (2005-2006)
Innlevert: 02.03.2006
Sendt: 02.03.2006
Besvart: 08.03.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Næringsministeren har påstått at statlige subsidier til etablering av dørproduksjon i Årdal ikke er konkurransevridende fordi den aktøren det her er snakk om, har bestemt seg for å etablere en produksjonsenhet i et land i Norden uansett.
Tror næringsministeren at dette er så enkelt, og hvorfor legges i så fall en slik enhet til et sted der man ikke har miljø, kompetanse eller andre naturlige fortrinn for denne type produksjon enn en stor statlig kapitalinnsprøyting?

Begrunnelse

Trebearbeiding og skognæringen er en betydelig verdiskaper i Innlandet og ressursgrunnlaget gir muligheter for vekst. Næringsministeren må åpenbart tro på lønnsomme muligheter innen trebearbeiding som dørproduksjon siden han stimulerer til ny produksjonskapasitet i Årdal.
Trebearbeidingsbransjen, og deriblant dørprodusenter, består av mange mindre og mellomstore produsenter som konkurrerer i et meget tøft og konkurranseutsatt marked. Det er mange enheter med lokalt eierskap og det er en bransje som sårt trenger stimulans til å utvikle kritiske klyngeegenskaper som kan danne grunnlag for bedre økonomi, økt produksjon og økt sysselsetting i Innlandet.
I dette lyset framstår det som underlig at næringsministeren velger å satse på å bygge opp ny produksjonskapasitet gjennom massiv statlig støtte innen en produksjon der sjansene for ødeleggende konkurransevridning er meget stor. Bedrifter innen trebearbeiding lever med og under stort press fra konjunktursvingningene. En rekke produsenter har måttet legge ned de siste årene, og en massivt statlig støttet produsent i Årdal vil ha et betydelig konkurransefortrinn ved neste konjunkturnedgang.
Statlige subsidier vil kunne bli brukt til å utkonkurrere bedrifter som har etablert og bygget seg opp over lang tid. Næringsministeren kan komme til å flytte arbeidsplasser fra et næringssvakt innland til et Årdal med omstillingsbehov, men med mange muligheter og mye kompetanse på andre områder skal en tro diverse presseoppslag. Dette er ikke aktiv næringspolitikk fra næringsministerens side, men bør heller kalles aktiv næringskannibalisme om det gjennomføres.

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: Innovasjon Norge er et særlovselskap som forvalter midler til næringsutvikling fra flere departementers budsjetter. Departementene deltar ikke i saksbehandling av de enkelte søknadene og gir heller ikke uttalelse til de sakene som behandles av Innovasjon Norge. Nærings- og handelsdepartementet er ikke en klageinstans for vedtak som fattes i Innovasjon Norge.

De i alt 100 mill. kronene som er øremerket omstilling i Årdal og Høyanger, ble bevilget over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett i 2004 og 2005. Midlene forvaltes av Sogn og Fjordane fylkeskommune som igjen har stilt en del av midlene til rådighet for Innovasjon Norge. Til omstillingsarbeidet i Årdal er det satt av 70 mill. kr.

Dooria har selv vurdert Årdal som en egnet lokalisering for sin nye fabrikk. Jeg har ikke detaljert kjennskap til selskapets egen vurdering av fortrinnene ved en etablering i Årdal.

Bevilgninger til Dooria ble gitt av styret i Innovasjon Norge på styremøte 1. februar 2006. Styret har vurdert prosjektet til å ha bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.