Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:534 (2005-2006)
Innlevert: 02.03.2006
Sendt: 02.03.2006
Besvart: 14.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Nødvendig arbeid for å gi vegtunnelene over Haukeli kjørehøyde på 4,2 meter skal gjennomføres i 2006. Lokal vegmyndighet har varslet at henholdsvis Haukelitunnelen og Rølldaltunnelen skal stenges mellom kl. 16:00 og kl. 07:00 slik at arbeidet kan utføres på kvelds- og nattid. På denne måten rammes over 80 pst. av trafikken av vogntog med lengde på over 16 meter og arbeidet gjennomføres med skift- og nattillegg som er sterkt fordyrende.
Vil statsråden gripe inn for å sikre at arbeidet ikke urimelig rammer varetransporten over E134 Haukeli?

Begrunnelse

Tellinger av transport som jeg har fått tilgang til viser en gjennomsnittlig daglig trafikk på 87 kjøretøy på over 16 m mellom kl. 16:00 og kl. 07:00. På dagtid mellom kl. 07:00 og kl. 16:00 er tilsvarende tall 17 kjøretøy. Grunnen er jo åpenbart den at både ferskvarer og andre varer kjøres på kvelds/nattid etter opplastning på dagtid. Vogntog med gods er storbrukere av E134 over Haukeli; vogntogenes kjøremønster avspeiler behovet. Det blir derfor uforståelig og uakseptabelt at lokale vegmyndigheter velger å varsle stenging av tunnelene for trafikk i det tidsintervallet da det er størst behov og derfor størst trafikk.
Jeg ber derfor statsråden straks gripe inn for å sikre at omgjøring av varslet stengingstid kombineres med mulighet for å bruke deler av gammel veg (Dyreskar) som avlastningsveg slik det er blitt gjort i første etappe av arbeidet med økt tunnelhøyde.
Når vegmyndighetene har valgt anleggsdrift på kvelds- og nattetid medfører dette også en sterk kostnadsøkning gjennom skift- og nattillegg. Samlet er det grunn til å anta at kostnadene ved slik drift kontra regulær dagdrift øker mellom 70 og 80 pst. Jeg minner om at sak om utvidet tunnelhøyde på Haukeli har en lang forhistorie, jf. Innst. S. nr. 150 (2004-2005) og Dokument nr. 8:32 (2004-2005) som ble behandlet i Stortinget 4. april 2005.
Jeg viser videre til at vegkontoret i to regioner er involvert i saken og at man i regionen som omfatter Hordaland fylke har valgt en løsning gjennomført i to etapper mens vegmyndighet som er ansvarlig i nabofylket Telemark har valgt en løsning der arbeidet gjennomføres i én etappe. Det er naturlig å anta at løsning i to etapper blir dyrt. Dette sett i sammenheng med den løsning som nå er valgt for siste etappe av arbeidet, og som er sterkt fordyrende, gir grunn for å vurdere om gjennomføringen av prosjektet bør underlegges særlig gransking.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Den 21. februar i år fremla Statens vegvesen i et møte med transport- og bussnæringen et forslag til hvordan trafikkavviklingen kan foregå i forbindelse med hevingen av tunnelhøyden til 4,2 meter. Forslaget var basert på erfaringene fra tilsvarende arbeid på E16 ved Vaksdal. I nevnte møte ble det presisert at stengning mellom kl. 16:00 og kl. 07:00 kun var et forslag, og det ble bedt om tilbakemelding innen 2. mars, gjerne med forslag til andre løsninger. Det er kommet 10 innspill som Statens vegvesen nå vurderer.

Statens vegvesen ser bl.a. på muligheten for at trafikken kan gå over vegen i Dyrskaret. En slik løsning vil kreve midler både til opprustning av strekningen, og til trafikkavvikling.

Dersom dette blir aktuelt, vil Haukelitunnelen bli helt stengt i den perioden arbeidet blir utført. Stengningen vil gi størst effektivitet og dermed kostnadsbesparelse sett i forhold til arbeidet i tunnelen.

Når det gjelder trafikken gjennom Røldalstunnelen har det kommet innspill om at tunnelen bør være åpen mellom kl. 12:00 og 20:00, særlig av hensyn til tungtransporten og busstransporten. I den delen av døgnet tunnelen er stengt, vil småbiler og minibusser med arbeidstransport kunne kjøre over Røldalsfjellet (maks kjøretøybredde 2,0 meter).

Både når det gjelder Røldalstunnelen og Haukelitunnelen, er Statens vegvesen spesielt bedt om å ta hensyn til ekspressbussruten som over år har opparbeidet et kundegrunnlag som det er ønske om å opprettholde. Det legges derfor opp til en løsning hvor ekspressbussen kan slippe igjennom tunnelene også i stengningstiden.

Det er videre tatt opp med næringen at tungtransporten kan gå riksveg 13 ned Brattlandsdalen til Sand, ferje til Ropeid og videre til Haugesund, Haugalandet og Sunnhordland. Næringen har reagert positivt på forslaget og Statens vegvesen vil se på regulariteten i dette sambandet.

Statens vegvesen har lovet tilbakemelding til trafikantene den 15. mars om hvilke løsninger etaten vil legge til grunn for gjennomføringen av opprustningsarbeidet.

Det vil ikke være mulig å gjennomføre utbedringsarbeidene uten ulemper for trafikantene og dermed også varetransporten. Som det fremgår over, arbeides det imidlertid i tett dialog med transport- og bussnæringen for at ulempene skal bli minst mulig, samtidig som det vil bli lagt vekt på kostnadseffektiv gjennomføring av tiltakene.