Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:535 (2005-2006)
Innlevert: 02.03.2006
Sendt: 02.03.2006
Besvart: 20.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Medieoppslag den siste uken har beskrevet den dårlige økonomien til Cerebral Parese-foreningen som gjør at mange barn ikke får tilbud om å delta på den årlige sommerleiren.
Vil statsråden sørge for at disse barna får dette svært verdifulle tilbudet?

Begrunnelse

TV2-nyhetene mandag 28. februar 2006 hadde et innslag som viste at mange barn som lider av cerebral parese, på grunn av manglende finansiering ikke får tilbud om å delta på den årlige sommerleiren som arrangeres av Cerebral Parese-foreningen. Undertegnede har vært i kontakt med Cerebral Parese-foreningen for å forhøre seg om tingenes tilstand. Til nå har de måttet gi avslag til 25 barn som ønsker å delta på denne leiren. For disse barna er den årlige sommerleiren et klart høydepunkt. Her får de treffe barn som har samme diagnose som seg selv. Det knyttes nettverk, skapes et godt miljø og det utvikles verdifulle vennskap. Cerebral Parese-foreningen beskriver leiren som et særs viktig tiltak som barna tar med seg som en vitamininnsprøytning gjennom hele året. De økonomiske utgiftene er beregnet til å være omlag 20 000 kr pr. barn som deltar på leiren. Det er etter undertegnedes syn umulig å sette en økonomisk verdi på barnas opplevelser på en slik leir, der man både utvikler seg selv, men også bidrar til å utvikle andre med samme diagnose. Dette er barn som ikke har like store muligheter til å være aktive med jevnaldrende som andre barn, det er derfor særs viktig at slike tilbud blir sett på som svært verdifulle.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Spørsmål om støtte til ferieleir for barn med cerebral parese ønsker jeg å se i en større sammenheng. I St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer er kostnader knyttet til ferie for personer med store bistandsbehov omtalt. Et av tiltakene som der er foreslått er at det iverksettes en kartlegging for å se nærmere på tiltak og modeller som gjør det mulig for personer med store bistandsbehov å dra på ferie til en overkommelig kostnad.

På vegne av Sosial- og helsedirektoratet fikk konsulentselskapet ECON Analyse i oppdrag å undersøke ferievaner, feriebehov og ferietilbud for personer med store bistandsbehov. Oppdraget ble sluttført våren 2005. Sosial- og helsedirektoratet har arbeidet videre med de problemstillingene som ble tatt opp i undersøkelsen. Sosial- og helsedirektoratet har med brev av 1. mars 2006 oversendt sine vurderinger. Før det kan tas stilling til en ordning med økonomisk støtte til ferie for personer med store bistandsbehov, er det imidlertid mange forhold som må vurderes og konkretiseres.

Undersøkelsen fra ECON er avgrenset til å gjelde personer i alderen 18 til 67 år.

Sosial- og helsedirektoratet har på bakgrunn av ulike innspill vurdert betydningen av, og behovet for, arenaer der ungdom med ulike funksjonsnedsettelser kan møte andre i tilsvarende situasjon. Helse- og omsorgsdepartementet vil på bakgrunn av rapporten og Sosial- og helsedirektoratets tilrådning vurdere mulige tiltak.

Når det gjelder støtte til Cerebral Parese-foreningen, ble det ved behandlingen av statsbudsjettet for 2005, jf. Budsjett-innst. S. nr. 11 (2004-2005), besluttet å bevilge 1 mill. kr til Cerebral Parese-foreningen som støtte til ferie- og rekreasjonstilbud på Eidene i Vestfold. Denne bevilgningen er videreført i 2006.

Det er mange barn og unge med funksjonshemning, ev. også andre med særskilte behov, som kan ønske, og som kan ha stor nytte av, å delta på sommerleir. Cerebral Parese-foreningen mottar, som nevnt, allerede 1 mill. kr som særskilt støtte til ferie- og rekreasjonstilbud. Dette kommer i tillegg til tilskudd til drift og likemannsarbeid som bevilges over Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett. Jeg vil vurdere mulige tiltak som kan rettes mot barn og unge med funksjonsnedsettelser i en større sammenheng.