Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:537 (2005-2006)
Innlevert: 02.03.2006
Sendt: 03.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Det bor i dag cirka 16 000 mennesker på Nesodden. Det tar i gjennomsnitt 25 minutter før en ambulanse når frem til syke eller skadete på Nesodden. Et utvalg som har hatt som mandat å forbedre responstiden har foreslått at man kombinerer en "hjelpeambulanse" med ambulansebåt. Båten fra Oslo vil kunne være på Tangen brygge i løpet av 14 minutter.
Vil statsråden forsikre seg om at rapporten blir fulgt opp slik at Nesoddens befolkning får et bedre ambulansetilbud?

Begrunnelse

Nesoddens geografiske forhold gjør at kommunen kommer dårligst ut i Akershus fylke når det gjelder responstid etter meldt behov for ambulanse. Gjennomsnittlig utrykningstid er på 25 minutter, men ofte tar det lengre tid. I Akershus Amstidende 21. februar sier Hans Martin Aase, tillitsvalgt for ambulansesjåførene at det bare var i 56 pst. av tilfellene av utrykningsoppdragene i 2004 at responstiden var så "kort" som 25 minutter. Det har vært et sterkt ønske om å gjøre noe med dette ved å ha en bemannet ambulanse, men Ambulansetjenesten i Akershus har ment at det var urealistisk. Nå har et arbeidsutvalg med mandat for å finne løsninger på problemet foreslått at det anskaffes en firehjulstrekker innredet med båre og medisinsk utstyr. Den skal stasjoneres på Brannstasjonen og brannvesenets folk kan kjøre den. I kombinasjon med ambulansebåt kan dette medvirke til et bedre tilbud.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Departementet har flere ganger fått spørsmål angående ambulansetilbudet til innbyggerne i Nesodden kommune. Ullevål Universitetssykehus HF, som har ansvaret for de prehospitale tjenestene for kommunens befolkning, mener at tilbudet pr. i dag totalt sett ikke er avvikende i forhold til befolkningen for øvrig. Likevel har helseforetaket gått sammen med Nesodden kommune om å finne fram til tiltak som kan styrke den akuttmedisinske beredskapen ytterligere.

Jeg er således kjent med at det er igangsatt et prosjekt som kalles "God akuttmedisin på Nesodden". Prosjektet ble igangsatt i november 2005, og prosjektgruppa består av representanter fra Ullevål Universitetssykehus HF, Nesodden kommune samt en brukerrepresentant fra Nesodden.

Det er fastsatt følgende mandat for prosjektet:

- Foreslå tiltak som vil styrke den akuttmedisinske beredskapen i Nesodden kommune.

- Herunder å foreslå samarbeidsordninger og felles prosedyrer som Nesodden kommune og UUS kan forplikte seg på i en samarbeidsavtale.

- Tiltakene skal primært kunne iverksettes innenfor eksisterende budsjettrammer.

- Eventuelle tiltak med økonomiske konsekvenser skal kostnadsberegnes.Prosjektet har et spesielt fokus på hensiktsmessige ordninger som kan sikre at samhandlingen mellom AMK, brannvesen, ambulanse, båtambulanse og ambulansehelikopter gir et bedre akuttmedisinsk tilbud til Nesoddens innbyggere. Det forventes at prosjektgruppen leverer endelig rapport til oppdragsgiverne innen 3-4 uker.

Helse Øst RHF rapporterer at de sammen med kommunen vil følge opp utfordringene som prosjektet avdekker. Jeg forutsetter dermed at de konklusjoner man kommer frem til, blir fulgt opp av Helse Øst overfor det ansvarlige helseforetak sammen med gjeldende kommune på en hensiktsmessig måte.