Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:538 (2005-2006)
Innlevert: 02.03.2006
Sendt: 03.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Hvor langt har departementet kommet i utvikling av teknologi for talegjenkjenning?

Begrunnelse

Det ble over Kulturdepartementets budsjett for 2006 bevilget 4 mill. kr til utvikling av talegjenkjenningsteknologi. Med slik teknologi kan TV-selskapene tekste også direktesendte TV-programmer. Dermed vil landets 600 000 hørselshemmede få tilgang til også nyhets- og aktualitetsprogrammer. Det ble foreslått en ordning hvor utgiftene deles mellom staten og allmennkringkasterne (NRK og TV2).
Hørselshemmede er avhengige av at TV-programmer er tekstet. Det er derfor gledelig at det nå er avsatt midler til utvikling av teknologi for talegjenkjenning. Med slik teknologi vil TV-kanalene bli i stand til å tekste også direktesendte programmer. I Danmark har man et tilsvarende spleiseprosjekt mellom statlige myndigheter og kringkasterne. Der er i tillegg Videnskabsministeriet koplet inn. Tidsrammen i Danmark er på ca. ett år, og man har satt ut jobben på anbud. Dette synes å være en god løsning for å sikre rask teknologiutvikling. TV2 skal ifølge konsesjonen tekste alle programmer i tidsrommet 18:00-22:00 når teksting er teknisk og praktisk mulig i forhold til produksjonstiden. Med talegjenkjenningsteknologi vil det bli mulig også å tekste direktesendte programmer. For å sikre at alle TV-programmer både på NRK og TV2 tekstes, er det derfor viktig at talegjenkjenningsteknologien kommer på plass så fort som mulig.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I begrunnelsen for spørsmålet viser representanten Brørby til bevilgningen på 4 mill. kr for 2006 over kap. 334 Film og medieformål til utvikling av teknologi for talegjenkjenning. Tiltaket skal sikre at hørselshemmede får samme tilgang til nyheter og aktualitetsstoff i fjernsynssendinger som andre. Det er forutsatt at utgiftene skal deles mellom staten og allmennkringkasterne (NRK og TV2).

Prosjektet ble initiert av NRK og TV2 i fellesskap med utgangspunkt i den danske modellen som representanten Brørby viser til i sin begrunnelse for spørsmålet. Det er ikke lagt opp til at departementet skal ha ansvaret for å gjennomføre prosjektet. Det er naturlig at dette ligger hos allmennkringkasterne. Midlene vil derfor bli utbetalt til NRK/TV2 så snart de har lagt fram en tilfredsstillende plan for prosjektet. Departementet har invitert NRK og TV2 til et møte om saken.

Jeg vil selvsagt følge prosjektet og dets framdrift nøye.