Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:542 (2005-2006)
Innlevert: 03.03.2006
Sendt: 03.03.2006
Besvart: 14.03.2006 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre en forsvarlig saksbehandlingstid i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, for å sikre en bedre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser, og er det aktuelt å innføre overtredelsesgebyr eller andre sanksjonsmuligheter ved brudd på innkjøpsregelverket i offentlig sektor?

Begrunnelse

Dagens Næringsliv meldte 28. februar at behandlingstiden hos Klagenemnda for offentlige anskaffelser er 7 måneder på inngåtte kontrakter, og at næringsdrivende av den grunn oppfatter det som meningsløst å sende inn klage. Oppslaget forteller også at staben i Klagenemnda for offentlige anskaffelser er på fire personer mens antall saker levert inn siden 2003 er 850. Det fremgår også at tre av fire saker har gitt medhold til klager. Antall saker som gis medhold gir lite grunnlag for å anta at klagemengden er uforholdsmessig stor i forhold til antall brudd på regelverket.
Klagenemnda for offentlige anskaffelser er et rådgivende organ og har i dag ingen sanksjonsmidler. Samarbeidsregjeringen hadde i 2005 på høring et forslag om å gi Klagenemnda for offentlige anskaffelser mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på regelverket, blant annet etter at Riksrevisjonen hadde avdekket en rekke alvorlige og omfattende brudd på regelverket. Forslaget gikk ut på å gi Klagenemnda for offentlige anskaffelser mulighet til å ilegge et overtredelsesgebyr på inntil 15 pst. av anskaffelsens verdi, noe som må antas å kunne oppmuntre til en bedre etterlevelse av regelverket. Høringsfristen var 6. juli 2005.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Ved utgangen av januar 2006 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid i klagenemnda 118 dager. De sakene der oppdragsgiver venter med å inngå kontrakt, blir prioritert tidsmessig av nemnda. I disse sakene var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 51 dager. Dette er en viss økning fra 2004.

Saksinngangen har helt siden opprettelsen i 2003 vært stor, og etterspørselen etter tvisteløsningen har økt, og det har skapt kapasitetsproblemer i sekretariatet.

2005 var et omskiftelig år for klagenemnda. Fra opprettelsen av var nemnda administrativt underlagt departementet med kontorer i Regjeringskvartalet. I mars 2005 ble det administrative ansvaret flyttet over til Konkurransetilsynet, blant annet for å tydeliggjøre at nemnda er faglig uavhengig. Tilsynets flytteprosess til Bergen medførte en nærmest full utskiftning av sekretariatet i løpet av 2005. Fra årsskiftet 2005/2006 er hele sekretariatet med nyansatte etablert i Bergen, og nemndas bevilgning for 2006 er økt med 800 000 kr i forhold til året før. Det vil nå bli lagt vekt på å få ned restansene og behandlingstiden generelt.

I forbindelse med revisjonen av innkjøpsregelverket vurderer jeg spørsmålet om innføring av sanksjoner. Jeg vil om kort tid fremme forslag til endringer i lov om offentlige anskaffelser hvor jeg vil ta stilling til dette spørsmålet.

Departementet vil i løpet av 2006 evaluere Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Der vil vi blant annet se på om det bør gjøres endringer for ytterligere å effektivisere nemndas arbeid. Blant annet vil dagens saksbehandlingsregler, nemndas kompetanse, organisering og klageutgifter, bli vurdert.