Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:544 (2005-2006)
Innlevert: 03.03.2006
Sendt: 06.03.2006
Besvart: 14.03.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I spørretimen onsdag 1. mars uttaler statsminister Jens Stoltenberg at "hensikten med grønne sertifikater er å øke strømprisene". Denne uttalelsen må bero på en åpenbar misforståelse. Hovedintensjonen med elsertifikater er å stimulere til økte investeringer i ny kraftproduksjon i et omfang stort nok til at det skal virke dempende på strømprisene totalt sett.
Har Regjeringen virkelig sett det slik at hovedpoenget med grønne elsertifikater er å øke strømprisene, og hvordan kan man i så fall dokumentere et slik påstand?

Begrunnelse

Det er stor skuffelse over at Regjeringen har gravlagt planene om å innføre et system med grønne elsertifikater. I en tid der det er viktig å stimulere til økt kraftproduksjon i Norge synes Regjeringen å gå motsatt vei. Dersom statsministerens uttalelser, om at hensikten med elsertifikatordningen var å skape dyrere strøm, deles av olje- og energiministeren, så krever dette en nærmere forklaring. For var ikke hensikten heller å stimulere til økt kraftproduksjon, der den nye produksjonen riktig nok ville koste noe mer avhengig av sertifikatprisene, men dog slik at ny kapasitet i markedet ville virke prisdempende fordi det skapte en bedre kraftbalanse samlet sett. Er det slik at statsråden mener at strømprisene samlet sett ville øke med innføring av en elsertifikatordning? Selvsagt kan man se svakheter ved det svenske forslaget slik det forelå og som gjorde det vanskelig å godta for Norge! Men da burde man jo heller forhandlet langt hardere med svenskene for deretter å vurdere om det var mulig å skape en egen nasjonal ordning for elsertifikater i Norge. Hva Regjeringen mener om forutsetningene og konsekvensene av en egen norsk ordning for elsertifikater, bør også fremgå av dette svar.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det relevante referatet av statsministerens uttalelse i spørretimen 1. mars 2006 er så vidt jeg kan se følgende:

"For det andre: Poenget med grønne sertifikater er å øke strømprisen. Hvis representanten ikke har forstått det, må vi tenke oss om. Poenget her er at grønne sertifikater er et påslag i strømprisen."

(Svar til representant Solvik-Olsen ifølge midlertidig versjon av referat fra møte 1. mars 2006 kl. 10:00).

Et elsertifikatmarked er et virkemiddel for å øke produksjonen av elektrisitet fra fornybare energikilder. Økningen av produksjonen finansieres ved at sluttbrukerne av strøm, husholdninger og næringsliv må kjøpe elsertifikater for en viss andel av sitt strømbruk. Inntekten fra elsertifikatene går til produsentene av elektrisitet som selger elsertifikatene.

Det er således et hovedpoeng med et elsertifikatmarked å skaffe finansiering til nye anlegg for produksjon av fornybar elektrisitet. Denne finansieringen blir betalt av strømbrukerne, og isolert sett vil plikten til å kjøpe elsertifikater øke de totale strømutgiftene.