Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:545 (2005-2006)
Innlevert: 03.03.2006
Sendt: 06.03.2006
Besvart: 09.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I VG 3. mars 2006 omtales en episode hvor en ansatt i politiet skal ha spredt de mye omtalte Muhammed-karikaturene. I reportasjen står det videre at det nå foregår en omfattende "jakt" på vedkommende, og at det allerede er funnet frem til en "mistenkt". Visstnok skal ovennevnte handling kvalifisere til en disiplinær reaksjon. Dette er både skremmende og overraskende.
Vil justisministeren be politiet om å avslutte sin "etterforskning" i denne saken, og fremholde at ytringsfriheten også gjelder for ansatte i politiet?

Begrunnelse

Som justisministeren sikkert er klar over, foregår det en omfattende distribusjon av Muhammed-karikaturer i alle former og fasonger, ikke minst på Internett. Disse karikaturene videredistribueres naturlig nok på svært mange arbeidsplasser. Så vidt jeg vet har samtlige arbeidsgivere vurdert dette å være en naturlig konsekvens av å leve i et land med ytringsfrihet, og disiplinære reaksjoner har så langt aldri vært vurdert eller antydet. I Norge garanteres ytringsfriheten gjennom Grunnloven § 100, hvor også unntakene spesifiseres. Distribusjon av ovennevnte karikaturer faller ikke inn under noen av disse unntaksbestemmelsene. Ingen skal trues til taushet, ei heller ansatte i politiet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU) sendte den 17. februar 2006 en redegjørelse til Spesialenheten for politisaker om at det hadde kommet frem opplysninger om at ansatte ved utlendingsenheten har lastet ned fra Internett, kopiert og distribuert karikaturtegninger av profeten Muhammed.

Jeg har fått opplyst at Spesialenheten for politisaker 7. mars 2006 besluttet å henlegge saken med den begrunnelse at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd. I sin avgjørelse legger spesialenheten blant annet vekt på at de omtalte tegningene ikke er ulovlige å inneha eller å distribuere, og at det ikke foreligger opplysninger om at tegningene skal ha vært eksponert for noen i en krenkende hensikt.

Polititjenestemenn omfattes, i likhet med øvrige statsansatte, av tjenestemannsloven. Loven har i § 14 bestemmelser om disiplinære reaksjoner vedrørende forhold som har tilknytning til tjenesten. Om et forhold fra en polititjenestemann gir grunnlag for disiplinærforføyning, vil bero på en konkret vurdering fra ansettelsesmyndigheten.

Norsk politi skal opprettholde høy integritet i et samfunn preget av kulturelt mangfold. Derfor skal alle behandles med respekt uansett etnisitet, seksuell legning, religiøs tilhørighet og sosial bakgrunn i møte med politiet. Holdningsspørsmål og etikk er derfor prioritert i politiets utdanning, så vel som i den øvrige virksomhet.