Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:548 (2005-2006)
Innlevert: 03.03.2006
Sendt: 06.03.2006
Besvart: 09.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Er en sammenslutning som Sambyggelag Vakås I, som fester på vegne av mange festere, å betrakte som en juridisk enhet som er omfattet av tomtefesteloven?

Begrunnelse

I 1956 ble det tegnet en festekontrakt mellom KUF og Sambyggelag Vakås I AS i Asker kommune. Nedre Vakås Vel forvalter denne, på vegne av sine medlemmer som hver for seg fester av velet. I dag forvaltes festekontrakten til KUF, som i dag er Opplysningsvesenets fond, av Statskog Kontraktservice.
Nedre Vakås Vel henvendte seg skriftlig den 30. juni 2003 til Statskog Kontraktsservice og ba om tilbud på innløsning av tomtene.
De fikk svar den 18. februar 2004 om at dette skulle bli vurdert. Noen konkret vurdering av innløsningsrett har ikke kommet. Derimot er festeavgiften regulert, og i den forbindelse (brev av 25. januar 2005), svarer Statsskog:

"Hvorvidt festeren rettslig sett er å anse som en sammenslutning for boligeiere er ikke uten videre et faktum. Det er dermed ikke sikkert at regelen om høyeste lovlige festeavgift, ifølge § 15 annet ledd nr. 2 får anvendelse. Bortfester vil allikevel med dette komme med et tilbud om regulert festeavgift som reflekterer disse reglene."

Noe annet svar på om de kan få innløsning, har Nedre Vakås Vel altså ikke fått.
På denne bakgrunn er det vesentlig for Nedre Vakås Vel å vite om de er å betrakte som en juridisk enhet som er omfattet av tomtefesteloven og om den enkelte huseier som fester av sameiet har rett til å få innløst sin festekontrakt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste inneholder ikke særegne regler om hvem som kan anses som en person med partsrettigheter som for eksempel bortfester eller fester, eller hvem som kan opptre som fullmektig for andre parter. Slike spørsmål reguleres av alminnelig lovfestet og ulovfestet sammenslutningsrett og avtalerett.

Et aksjeselskap kan for eksempel være fester eller bortfester, eller fullmektig for andre, dersom dette følger av foretatte rettslige disposisjoner mellom involverte parter.

I prinsippet kan enhver fysisk eller juridisk person være part i et tomtefesteforhold. Om en bestemt fysisk eller juridisk person er part i et bestemt tomtefesteforhold, må vurderes konkret. Slik konkret avklaring kan ikke jeg som statsråd foreta. Eventuelle tvister mellom involverte fysiske eller juridiske personer om dette, og om andre spørsmål som det saksforholdet som er kort referert i begrunnelsen for spørsmålet kan reise, hører under domstolene. For konkret rettshjelp kan partene i tilfelle søke bistand hos advokat eller annen rettshjelper.