Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:553 (2005-2006)
Innlevert: 06.03.2006
Sendt: 07.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Ifølge Aftenposten 6. mars 2006 retter FN-organisasjonen, ICNB, i sin årsrapport direkte kritikk mot at Norge har etablert et forsøksprosjekt med sprøyterom. Det hevdes at dette bryter med bestemmelsene i internasjonale kontrollavtaler. ICNB oppfordrer Regjeringen til øyeblikkelig å treffe tiltak for å komme i overensstemmelse med avtalene.
Hvordan vil Regjeringen sørge for at Norge ikke bryter internasjonale forpliktelser etter narkotikakontrollavtalene?

Begrunnelse

Et flertall på Stortinget vedtok en midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika i 2004. Det var stor politisk debatt og uenighet om denne loven. Kristelig Folkeparti støttet ikke flertallsvedtaket om en prøveordning med sprøyterom. Kristelig Folkeparti prioriterer å tilby lavterskel helsetilbud og omsorgstiltak som har som hovedmål å redusere skadevirkningene ved rusmisbruk, og som ikke opprettholder rusmisbruk. Vi er imot forsøk med sprøyterom der myndighetene er med på å legalisere bruk av illegale stoffer. Sprøyterom løser ikke utfordringene i ruspolitikken. I komiteens innstillinger (Innst. O. nr. 41 (2004-2005) og Innst. O. nr. 104 (2003-2004)) påpekte Kristelig Folkeparti i samarbeid med Høyre at forslaget ikke ble vurdert opp mot internasjonale avtaler:

"Disse medlemmer mener det er en svakhet at flertallet i sine merknader ikke berører forholdet til internasjonale narkotikakonvensjoner. Etter disse medlemmers syn strider flertallets utvidede sprøyteromsforslag mot FNs narkotikakonvensjoner. Det er bemerkelsesverdig at flertallet foreslår mer liberale ordninger, uten å berøre forholdet til våre internasjonale konvensjonsforpliktelser på narkotikaområdet."

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Forholdet til narkotikakonvensjonene ble nøye drøftet i lovforslaget om forsøksordning med sprøyterom som ble fremmet av Bondevik II-regjeringen. Forsøksordningen ble søkt utformet slik at den ikke skulle være i strid med konvensjonene. Etter henvendelse fra det internasjonale narkotikakontrollbyrået, INCB, ble det i brev av 13. oktober 2005 fra Utenriksdepartementet gitt en bred redegjørelse om den norske sprøyteromsordningen. Det ble blant annet lagt vekt på at tiltaket er en tidsavgrenset forsøksordning som blir gjenstand for evaluering fra dag en.

Jeg tar til etterretning at INCB i årsrapporten for 2005 fastholder, som representanten Dåvøy påpeker, sin tolkning dit hen at en ordning med sprøyterom ikke er i overensstemmelse med FNs narkotikakonvensjoner, og at byrået ber Norge om å sørge for overensstemmelse med disse avtalene. Byrået har også i tidligere rapporter omtalt sprøyterom og bedt land som har tillatt etablering av slike om å sørge for full overensstemmelse med konvensjonene. Selv om sprøyterom fortsatt er i drift i disse andre landene, nevnes de ikke i årets rapport.

Det skal understrekes at prøveordningen med sprøyterom er tidsavgrenset. Formålet er å bidra til økt verdighet for tungt belastede misbrukere, økt mulighet for kontakt med hjelpeapparatet, forebygge infeksjoner og smitte og redusere antallet overdoser og overdosedødsfall. Ordningen er strengt regulert i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven). Besittelse og bruk av narkotika er fortsatt ulovlig, men det er gjort et begrenset unntak knyttet til at personer som besitter én brukerdose narkotika til eget bruk i et godkjent sprøyterom eller tilstøtende venterom, samtalerom eller behandlingsrom, ikke vil bli strafferettslig forfulgt. Sprøyteromsordningen er en helsetjeneste, og det stilles krav til bl.a. lokaler, åpningstider, innhold og bemanning.

Ordningen evalueres av Statens institutt for rusmiddelforskning. Evalueringen skal avdekke om prøveordningen har oppfylt målsettingene og gi Regjeringen grunnlag for å vurdere om den vil foreslå overfor Stortinget at ordningen gjøres permanent. Dette vil det tidligst bli tatt stilling til i 2007.

Denne regjeringen har satt tiltak for rusmiddelavhengige på den politiske dagsorden. I Soria Moria-erklæringen varsles en lang rekke tiltak både av forebyggende, skadereduserende og behandlende karakter. Dette vil jeg komme nærmere tilbake til gjennom den varslede Opptrappingsplanen for rusfeltet. Lavterskel helsetiltak og omsorgstiltak vil således også innenfor en helhetlig ramme ha høy prioritet hos denne regjeringen.

Jeg kan forsikre representanten Dåvøy om at Regjeringen tar INCBs merknader på største alvor og vil drøfte saken nærmere med INCB i den grad det blir aktuelt. Enn så lenge vil jeg imidlertid understreke at sprøyterom er en tidsavgrenset forsøksordning og skal evalueres for å gi Regjeringen grunnlag for å vurdere et eventuelt forslag om en permanent ordning. Dette vil i så fall bli lagt fram for Stortinget. Forholdet til narkotikakonvensjonene vil da også fortsatt være et viktig punkt.