Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:555 (2005-2006)
Innlevert: 07.03.2006
Sendt: 07.03.2006
Besvart: 14.03.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): På Stortingets talerstol 16. februar 2006 antyder energiministeren at krav om CO2-håndtering ikke skal forsinke prosjektet på Tjeldbergodden. Dette har blitt gjentatt i lokale media i Midt-Norge. Samtidig har miljøvernministeren gjort det klart ovenfor media at hun vil stille krav om CO2-rensing fra første dag, i tråd med anbefalingen fra SFT. Mye tyder på at CO2-rensing ikke er klart til bruk i Midt-Norge i 2009.
Vil Regjeringen gi konsesjon for bygging av gasskraftverk UTEN rensing for å unngå kraftkrise i Midt-Norge?

Begrunnelse

Man kan ikke både stille krav om CO2-rensing fra dag 1, og samtidig si at dette rensekravet garantert ikke vil forsinke bygging av gasskraftverk.
Man antar at CO2-rensing på Kårstø-anlegget skal være i drift i løpet av 2009. Det er lite trolig at noen private aktører vil investere i et parallelt "pilotprosjekt" før man kjenner erfaringene fra Kårstø. Ergo blir 2009 deadline'n vanskelig å nå, med mindre staten tar alle ekstrakostnader. Det har Regjeringen foreløpig avslått. Hensikten med dette spørsmålet er derfor å finne ut hva som blir Regjeringens politikk dersom CO2-rensing ikke blir en realitet i Midt-Norge innen 2009. Vil man da tillate at et gasskraftverk kan drives fra 2009 uten rensing, eller vil rensekravet stå fast. Dette er et rent prinsipielt spørsmål som kan besvares uten å grave seg ned i konsesjonsbehandlingen til prosjektet på Tjeldbergodden eller andre steder. Det er også nødvendig å avklare dette på et meget tidlig tidspunkt, fordi det blir for sent å tillate bygging av gasskraftverk uten CO2-rensing når krisen er et faktum.
I NTB-melding 12. desember 2005 sier miljøvernministeren at "Det er ikke naturlig for denne regjering å tenke at andre gasskraftverk (enn Kårstø) skal bygges uten rensing".
I NTB-melding 10. januar 2006 står det at energiministeren "er krystallklar på at nye gasskraftverk i Norge må ha CO2-rensing fra første dag. Han åpner ikke for bygging av gasskraftverkene først, og installering av renseteknologi etterpå, slik han er blitt tolket av travle kraftutbyggere i Møre og Romsdal".
Avisenes Nyhetsbyrå 18. januar 2006: "Jeg har ingen grunn til å tro at vi skal kunne sette i gang et gasskraftverk her uten renseanlegg fra dag én, sier Bjørnøy til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Miljøvernministeren viser til regjeringserklæringen fra Soria Moria."
NTB 18. januar 2006: "Miljøvernminister Helen Bjørnøy (Sosialistisk Venstreparti) krever full CO2-rensing fra første dag for et gasskraftverk på Tjeldbergodden. Ikke uventet overprøver hun dermed konsesjonen Norges vassdrags- og energidirektorat har gitt Statoil." og "Bjørnøy sier til NTB at hun forholder seg til Statens forurensningstilsyn, som er hennes rådgivende organ. SFT anbefaler Miljøverndepartementet å stille krav om CO2-håndtering fra første dag."
Adresseavisen nett 18. januar 2006: Da SFT og NVE presenterte sine konklusjoner onsdag 18. januar 2006 uttalte SFTs Håvard Holm: "CO2-håndteringen bør gjøres gjeldende fra første dag for å fremskynde en nødvendig teknologisk utvikling og for at det ikke skal skapes tvil om beslutningen som er fattet." "Miljøvernminister Helen Bjørnøy sier til NTB at hun vil forholde seg til SFT, som er hennes rådgivende organ. Hun vil ikke la seg stresse av at hennes opprinnelige hjemfylke, Møre og Romsdal, kan oppleve en kraftkrise allerede før 2010." "SFT har uttalt at de vil anbefale rensing fra første dag på Tjeldbergodden. Det som Regjeringen har sagt, og som ligger til grunn i Soria Moria-erklæringen, er at vi skal bidra til at det blir CO2-håndtering også når det gjelder framtidige gasskraftverk."

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringens politikk når det gjelder gasskraft er basert på at gitte konsesjoner står ved lag og at produksjonen av gasskraft skal inngå i det internasjonale kvotesystemet som sikrer at de totale utslippene ikke øker.

Regjeringen vil gjennom økonomiske virkemidler og satsing på ny teknologi sørge for at nye konsesjoner til gasskraftverk skal basere seg på CO2-fjerning. Regjeringen vil samarbeide med utbyggerne av gasskraft om anlegg for CO2-fangst, og bidra økonomisk til at dette kan gjennomføres så snart som mulig.

Når det gjelder spørsmål om behandlingen av søknadene knyttet til gasskraftverket på Tjeldbergodden, vil jeg vise til at NVE gav konsesjon etter energiloven. NVEs vedtak er ikke påklaget innen klagefristen. SFT avga sin innstilling til Miljøverndepartementet samtidig med NVEs energikonsesjon, og anbefalte der at det stilles krav om rensing. Miljøverndepartementet behandler nå søknaden. Det er derfor ikke riktig av meg nå å kommentere konsekvensene av hva som kan bli utfallet av den endelige behandlingen av søknaden.

Jeg er svært positiv til at tunge industriaktører som Statoil og Shell går sammen om et storskalaprosjekt for bruk av CO2 fra gasskraftverk til økt oljeutvinning. Prosjektet viser at industrien tar Regjeringens politikk om CO2-rensing på alvor. Prosjektet vil være bra for miljøet, samtidig vil vi få større verdier ut av olje- og gassfeltene Draugen og Heidrun, og feltene vil få lengre levetid. På sikt kan prosjektet også være med på å sikre kraftbehovet i Midt-Norge

Regjeringen vil i tiden fremover følge utviklingen i prosjektet. Jeg ser fram til å få flere avklaringer rundt de kommersielle og teknologiske sider forbundet med prosjektet, og forutsetningene for lønnsomhet i løpet av 2006.