Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:559 (2005-2006)
Innlevert: 07.03.2006
Sendt: 07.03.2006
Besvart: 16.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): God trafikkflyt og et høyt sikkerhetsnivå på E16 gjennom Valdres er viktig for lokalbefolkningen og det lokale næringslivet.
Når kan vi forvente at samferdselsministeren kommer med en tilbakemelding til det lokale initiativet om delvis bompengefinansiering av deler av strekningen for å få utbedret E16 gjennom Valdres?

Begrunnelse

Framdriften i arbeidet med utbedring av E16 gjennom Valdres går svært sakte. Det er stort press på veien når andre fjelloverganger stenges på grunn av vær og føreforhold. Det generelle trafikknivået på veien er også økende. Oppland Arbeiderblad rapporterte 2. mars i år at hittil i vinter har 350 trailere kjørt ut av veien. Det er derfor et sterkt behov for en utbedring av strekningen. Nå er det betydelig lokal vilje til å se på bompengefinansiering for å få gjort noe med veien. Vegdirektoratet har enda ikke ferdigbehandlet et forslag om delvis bompengefinansiering av deler av strekningen Bang-Øye utarbeidet av Næringsforum Valdres i samarbeid med Nordea. Forslaget er fremmet lokalt og man har ventet siden september på tilbakemelding fra direktoratet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ifølge Vegdirektoratet arbeider Statens vegvesen med en mulighetsstudie for delvis bompengefinansiering av framtidig utbygging av E16 i Valdres. Jeg forutsetter at Statens vegvesen raskt sluttfører dette arbeidet, i samarbeid med lokale myndigheter.

Jeg vil imidlertid understreke at det er en forutsetning at bompengeprosjekter undergis samme prioriteringer som ordinære prosjekter. Dette innebærer at statlige midler må være prioritert i Nasjonal transportplan og etterfølgende handlingsprogram.

Det er ikke forutsatt midler til utbygging av E16 i Valdres i Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015. En eventuell sak om bompengefinansiering av en slik utbygging vil derfor ikke være aktuell å behandle før tidligst etter at Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 er lagt fram. Jeg ser det likevel som positivt at det arbeides med å avklare om det er grunnlag for og lokal tilslutning til et opplegg basert på bompengefinansiering. Dette vil utgjøre et av grunnlagsdokumentene ved fremtidige prioriteringer.