Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:565 (2005-2006)
Innlevert: 07.03.2006
Sendt: 08.03.2006
Besvart: 14.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): De siste tallene på antall straffedømte i soningskø, viser at man fortsatt sliter med lange køer. Selv med planene om bygging av nytt fengsel i Halden, vil det være behov for å øke antall tilgjengelige soningsplasser i norske fengsler. En mulighet til å øke antall soningsplasser, kan være å bygge ut nye soningsplasser i eksisterende fengsler.
Vil statsråden ta i bruk muligheten til å bygge ut soningskapasiteten i Skien fengsel, for å redusere soningskøen?

Begrunnelse

Dagens soningskø er et stort problem for mange av de som ønsker å gjøre opp for sine ugjerninger. Dessverre er soningskapasiteten altfor dårlig i forhold til antall straffedømte i Norge.
Statsbygg gjorde i 2002 en analyse av utvidelsesmulighetene for Skien fengsel, på oppdrag fra Justisdepartementet (prosjekt 10262). Analysen konkluderte med at det var mulig å utvide med 72 nye soningsplasser, og 12 plasser i overgangsboliger. Kostnadene for utvidelse, inkludert oppgradering av eksisterende bygningsmasse og tilrettelegging, ble estimert i 2002 til 110 mill. kr. Selv om summen må inflasjonsjusteres, vil dette gi en kostnad pr. soningsplass som vil ligge langt under den kostnaden pr. plass et nytt fengsel vil gi.
Utvidelsen som kan skje innenfor eksisterende ringmur, vil også kunne gjennomføres uten en reduksjon av eksisterende soningsplasser i byggeperioden.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen vil jobbe aktivt for å øke kapasiteten i fengslene på kort og lengre sikt og tar sikte på å komme tilbake til Stortinget i den ordinære budsjettprosessen med en plan for å redusere soningskøen. En eventuell utvidelse av Skien fengsel er et tiltak som det er aktuelt å vurdere i tilknytning til dette arbeidet.

Styrking av kriminalomsorgen er den største utfordringen i straffesystemet. Mangel på tilstrekkelig varetekts- og soningskapasitet og knappe ressurser til innhold i soningen forsterker problemet med gjengangerkriminelle. I dag står det nesten like mange personer i kø for å komme inn til soning som det er innsatte i norske fengsler. Sånn kan vi ikke ha det. Soningskøene svekker straffens forebyggende virkning. Når ny kriminalitet begås av straffedømte eller tiltalte som venter på dom og soning, svekkes tilliten til vårt straffesystem og vår kriminalpolitikk. Vi må derfor øke kapasiteten i fengslene, både ved å bygge nytt, ved å bygge om og ved å se på alternative soningsformer.

Allerede i 2006 kommer vi til å etablere 98 nye fengselsplasser i Norge. Noen av dem er allerede på plass, resten vil komme ut over året. Før sommeren vil regjeringen legge fram en plan for Stortinget for hvordan en kan avvikle soningskøen i Norge.