Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:567 (2005-2006)
Innlevert: 07.03.2006
Sendt: 08.03.2006
Besvart: 20.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Hvilke tiltak vil samferdselsministeren iverksette for å endre samarbeidsforholdene og avklare ansvarsområdene mellom NSB og Jernbaneverket?

Begrunnelse

Det kraftige snøfallet på Sørlandet 28. februar, skapte store problemer for mange hundre togpassasjerer. "Arbeidstoget" som skulle rydde snø, kjørte seg fast ved Gjerstad i Aust-Agder. Dette medførte en 5-timers busstur, og fordi E18 også var stengt, ble det retur og hotellopphold i Kristiansand. Noen fikk tilfeldigvis plass på et forsinket kveldsfly fra Kjevik.
I Fædrelandsvennen 3. mars blir det hevdet at de nye togsettene ikke tåler snø og at snøfreser til opprydding måtte hentes fra Bergensbanen. I samme artikkel gir NSB Jernbaneverket skylden for elendig snørydding og tap av kunder. Det henvises også til et oppklaringsmøte denne uka. Mange hundre togpassasjerer ble rammet, Sørlandsbanen var stengt i over ett døgn. NSB og Jernbaneverket skylder på hverandre og diskuterer ansvarsforhold.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Spørsmålet er stilt med bakgrunn i driftsproblemene på Sørlandsbanen i den siste tiden som skyldes ekstraordinært store snømengder langs banestrekningen i vinter. Ansvarsforholdene mellom NSB og Jernbaneverket er på dette området helt klare. Jernbaneverket har ansvaret for å holde jernbanelinjene farbare, herunder å stenge banestrekningene for trafikk hvis de ikke er farbare.

Som statsråd er jeg opptatt av at Jernbaneverket og togselskapene (herunder NSB AS) skal samarbeide godt, både løpende og særlig i situasjoner med vanskelige driftsforhold. Etter møtene som er avholdt i det siste, er NSB og Jernbaneverket enige om et tettere samarbeid rundt de beslutninger som fattes i tilknytning til vinterberedskapen. Jernbaneverkets plan for vinterberedskapen drøftes med togselskapene hver høst. Dette ble også gjort før vinteren 2005/2006. Sist høst gjennomgikk Jernbaneverket mulighetene for å få til en mer fleksibel bruk av det store snøryddingsutstyret. Jernbaneverket vurderer også løpende tiltak i forhold til infrastruktur og snøryddingsutstyr for å redusere problemene og å styrke beredskapen. I inneværende år iverksettes oppgradering av en av de store Beilhach-maskinene (sporgående snøfres) og arrondering av terrenget (utjevne/avrunde terrenget omkring sporet samt heve sporet i terrenget slik at det blir mindre ansamling av snø langs og i sporet) i noen snøtunge partier på utsatte strekninger. I tillegg vil Jernbaneverket vurdere om det i spesielle situasjoner skal legges restriksjoner på hvilke togtyper som kan trafikkere strekningene. Jernbaneverket vil før neste sesong styrke snøberedskapen.

Jeg har tiltro til at både Jernbaneverket og NSB, på bakgrunn av årets erfaringer, gjør sitt ytterste for å unngå slike situasjoner i framtida. Jeg er innstilt på å følge opp planleggingen av beredskapen for neste vintersesong for å sikre meg at dette samarbeidet utvikler seg positivt til beste for jernbanens kunder.