Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:575 (2005-2006)
Innlevert: 08.03.2006
Sendt: 09.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): I forbindelse med en gisselsak i Sandnes har det vært debatt om norsk ayslpolitikk og behandlingen av asylsøknader. Det er en stor utfordring at noen asylsøkere som har fått avslag og venter på å bli sendt ut, begår kriminelle handlinger.
Hvordan stiller statsråden seg til dagens praksis i utvisningssaker?

Begrunnelse

Gisselsaken i Sandnes, der en asylsøker som hadde fått avslag, tok en kvinnelig ansatt på asylmottaket som gissel i flere timer, er veldig alvorlig. Det er en stor utfordring at noen asylsøkere som har fått avslag og venter på å bli sendt ut, begår kriminelle handlinger. Vi leser i Stavanger Aftenblad at politiet mener at UDI må ha større tempo i utvisningssaker. Men Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener at det må foretas grundige vurderinger i utvisningssaker og at UDI må ha god tid i utvisningssaker.
Vern mot forfølgelse er viktig når UDI vurderer utvisningssaker. Er det fare for at utlendinger kan forfølges i hjemlandet ved utsendelse, kan de ikke sendes ut, selv om de har begått lovbrudd som kvalifiserer for utvisning.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg er opptatt av at Norge har et regelverk og en praksis som i størst mulig grad sikrer at utlendinger som ikke har en oppholdstillatelse i Norge raskest mulig uttransporteres. Det fremgår også i Soria Moria-erklæringen at "Regjeringen vil styrke arbeidet med utsendelse av utlendinger med ulovlig opphold og intensivere innsatsen for å få til returavtaler med flere land". Jeg har derfor sammen med justisministeren tatt initiativ til et prosjekt for å effektivisere returarbeidet. Berørte departementer, som Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet vil delta i prosjektet, i tillegg til politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI). Her vil man gjennomgå ulike sakstyper og konkrete problemstillinger. Gjennomgangen vil følgelig også kunne ha betydning for de problemstillinger som er omtalt i spørsmålet. Første fase i prosjektet skal være sluttført før sommeren.

Asylsøknader fra personer som er anmeldt, tiltalt, siktet eller dømt for kriminelle handlinger i Norge eller utlandet blir prioritert av UDI og UNE. I tillegg prioriterer UDI behandling av utvisningssaker som vedrører kriminelle utlendinger på bakgrunn av henvendelse fra politiet og i henhold til løslatelsesdato. En hurtigbehandling hos UDI forutsetter at saken er godt forberedt fra politiets side, og at UDI holdes informert om utlendingens kriminelle forhold. Det er allerede etablert gode samarbeidsrutiner med politiet i flere distrikter.

Når det gjelder personer som er dømt for grov vold og vold i nære relasjoner, gjelder det særskilte hurtigprosedyrer. Prosedyrene innebærer blant annet at behandlingen av utvisningssaken skal påbegynnes senest innen 5 dager etter opprettelse av en utvisningssak. Det eksisterer også en hastevaktordning i UDI som i løpet av samme dag behandler utvisningssaker vedrørende personer uten tilknytning til Norge.

For utlendinger som ikke har oppholdstillatelse i Norge, vil det være mulig å bortvise vedkommende dersom dette er nødvendig av hensyn til Norges eller annet Schengenlands nasjonale sikkerhet, offentlig orden eller internasjonale forbindelser. Dette er en viktig bestemmelse hva gjelder utlendinger uten oppholdstillatelse som for eksempel truer den offentlige orden.

Jeg mener at det er viktig å sikre at utlendingsmyndighetene, i tillegg til å behandle saker raskt, sikrer en god og forsvarlig saksbehandling. Enkelte saker vil imidlertid være mer tidkrevende enn andre. Det er blant annet et krav om at det foreligger en rettskraftig dom for å utvise på grunnlag av straffbare forhold. Det vil dermed ikke være mulig å utvise på grunnlag av straffbare forhold før dommen, eventuelt forelegget er rettskraftig. Videre skal det alltid foretas en vurdering av om en utvisning vil innebære et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller dennes nærmeste familie. I tillegg må det foretas vurderinger av om det er andre skranker for utvisning i den konkrete saken. Både utlendingsloven og forskjellige menneskerettighetskonvensjoner setter skranker mot å sende en utlending til et område hvor vedkommende risikerer å miste livet eller bli utsatt for en umenneskelig behandling. Alle disse forholdene er etter min mening viktige rettssikkerhetsgarantier som fortsatt må stå sterkt i utvisningssaker.

Jeg er enig med representanten Bjørg Tørresdal i at gisselsaker som den i Sandnes er alvorlig. Jeg er bl.a. av den grunn opptatt av fortsatt å arbeide for rask saksbehandling og rask retur av utlendinger i slike saker.