Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:579 (2005-2006)
Innlevert: 08.03.2006
Sendt: 09.03.2006
Besvart: 17.03.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Viser til avisen Valdres sitt oppslag 2. mars angående Norsk Tippings avgjørelse om å legge ned lokalkontoret på Fagernes. Det er svært uheldig å legge ned disse relativt nylig opprettede 13 distriktsarbeidsplasser.
Hvordan stiller statsråden seg til denne nedleggelsen?

Begrunnelse

Norsk Tipping på Hamar ble i sin tid ble flyttet fra Oslo til Hamar av distriktspolitiske grunner.
Bakgrunnen for opprettelsen av Norsk Tipping sine lokalkontor på Fagernes var også et stortingsvedtak. I Innst. O. nr. 124 (2002-2003) står det følgende:

"Flertallet konstaterer at de ansatte i Norsk Lotteridrift AS representerer relevant kompetanse det kan være av verdi å ivareta. Flertallet viser også til Stortingets høringer der Norsk Tipping AS bekreftet at deler av selskapets fremtidige operatørvirksomhet for spilleautomater kan legges til Fagernes, dersom dette er ønsket fra Stortingets side. Flertallet mener i lys av dette det vil være riktig å videreføre spillrelatert virksomhet på Fagernes, således at Norsk Tipping AS lokaliserer aktuelle deler av sin virksomhet dit. Flertallet vil understreke at når det gjelder videreføring av spillrelatert virksomhet på Fagernes, bør dette være en betydelig enhet med potensial for videre utvikling. Flertallet forutsetter at departementet gjennom Norsk Tipping AS legger til rette for dette."

De arbeidsplassene er i tillegg servicefunksjoner som ikke trenger å være på Hamar. Det er med andre dårlig distriktspolitikk å legge ned disse arbeidsplassene.
Bakgrunnen for avviklinga av avdelinga på Fagernes, er ifølge Norsk Tipping, at de ikke har fått monopol på drift av spilleautomater. Lotteribransjen har gått rettens vei i forbindelse med monopolspørsmålet. Saken har nå gått til Høgsterett, men de vil ikke behandle saka før EFTA-domstolen har felt sin dom. Det vil trolig ikke skje før i 2007.
Det er også svært alvorlig at de ansatte ikke fikk beskjed om avviklinga før 9. og 10. februar etter styremøtet i Norsk Tipping 8. februar. Det har med andre ord vært svært dårlig informasjon om denne prosessen.
Ved Norsk Tipping sin åpning på Fagernes 1. august 2004 inngikk man leiekontrakt på ti år med Valdres Næringshage.
Det virker med andre ord som om Norsk Tipping, på tross av god tid, har forhastet seg i denne saken.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Norsk Tippings virksomhet på Fagernes ble opprettet som ledd i etableringen av Norsk Tippings enerett for drift av automater, jf. Stortingets forutsetninger i Innst. O. nr. 124 (2002-2003) side 18. Stillingene skulle kompensere for stillinger knyttet til Norsk Lotteridrifts virksomhet på Fagernes, som var ventet avviklet fra 1. januar 2005 i forbindelse med avviklingen av de nåværende gevinstautomater.

Som følge av ESAs behandling av saken, er etablering av Norsk Tippings enerett for automater foreløpig innstilt, og den nåværende automatvirksomheten vil bli midlertidig forlenget. I en slik situasjon har det ikke vært grunnlag for å pålegge Norsk Tipping å opprettholde sin virksomhet på Fagernes, med mindre selskapet selv finner en slik videreføring ønskelig. Stortingets forutsetninger om å legge til rette for spillrelatert virksomhet i regi av Norsk Tipping på Fagernes vil igjen bli fulgt opp når Stortingets lovvedtak fra 2003 om et endret automatregime kan gjennomføres.

Når det gjelder Norsk Tippings håndtering av den avvikling som er gjennomført, har selskapet forsikret meg om at de arbeidsrettslige regler for slike prosesser er fulgt.