Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:580 (2005-2006)
Innlevert: 09.03.2006
Sendt: 09.03.2006
Besvart: 16.03.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Oljesølet i Glomma de siste dagene er meget beklagelig for fuglereservatet på Øra og fuglene i Glomma-vassdraget. Det er forurenseren som har ansvar ved olje eller andre ukontrollerte utslipp.
På bakgrunn av de siste dagers hendelse, kan miljøvernministeren vurdere om det er behov for en gjennomgang av beredskapsplanene for industri som ligger i nærheten av spesielt sårbare områder?

Begrunnelse

Under lossing av olje fra båt natt til lørdag 4. mars, oppstod det en lekkasje i et tilførselsrør til en lagertank for tungolje. Oljelekkasjen skjedde ved Borregaard fabrikker i Sarpsborg i Østfold. Tilførselsrøret ligger i en kulvert i kaianlegget på Melløs havn, og oljen har så rent ned i Glomma.
Borregaard kan ikke si nå hvor mye olje som har rent ut i Glomma. Det anslås at rundt 3 000 liter tung bunkersolje skal ha havnet i elva. Over 100 fugler, først og fremst svaner, ender og skarver, er rammet av utslippet. Fuglene må trolig avlives.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: All landbasert industri som har utslippstillatelse fra SFT, samt tankanlegg og andre virksomheter med potensial for akutt forurensning, har beredskapskrav. Bedriftene skal kartlegge mulighetene for at utslipp kan skje og hvilke konsekvenser utslippene kan ha for miljøet. Basert på disse analysene skal bedriftene etablere sikringssystemer som hindrer eller begrenser utslipp. Det skal også etableres en beredskap med personell og materiell som kan begrense skadevirkningene når utslippet er et faktum. Bedriftene skal se til at sikringssystemene og beredskapen er tilstrekkelig dimensjonert og operativ til enhver tid. De nødvendige rammer er således etablert i gjeldende regelverk, og SFT følger opp beredskapskravene til industrien gjennom kontroller.

Jeg er opptatt av at oljeutslipp ikke skal forekomme, og at beredskapen skal være god dersom uhell skjer. Dette gjelder særlig virksomhet som ligger i nærheten av sårbare områder. Dette vil være viktig i arbeidet framover. Når det gjelder oljeutslippet i Glomma, ser jeg med bekymring på dette. SFT har i denne saken bedt om nærmere dokumentasjon, som vil danne grunnlag for videre oppfølging av hendelsen. I lys av denne saken vil det være viktig å vurdere om industriens forebygging og beredskap mot akutt forurensning fungerer etter intensjonen, særlig i områder med sårbar natur.