Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:585 (2005-2006)
Innlevert: 09.03.2006
Sendt: 10.03.2006
Besvart: 27.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En sykepleier i Finnmark hadde på 80-tallet noen års permisjon fra sin stilling i Finnmark fylkeskommune, med opphør av pensjonsinnbetaling i permisjonsperioden. Etter tilbakekomst etter permisjonen meldte arbeidsgiver henne ikke inn i Kommunal Landspensjonskasse igjen, med den konsekvens at når hun nå blir pensjonist får hun reduksjon i pensjonen med 3/30. Hun er selv helt uskyldig i det inntrufne, og av lønnsslippen framkom den gang trekk til pensjon.
Hvem bærer etter statsrådens syn ansvar for å rette opp for hennes pensjonstap?

Begrunnelse

På det tidspunkt hun tok permisjon, inkludert tidspunktet for tilbakekomst fra permisjonen, var hun tilsatt i Finnmark fylkeskommune. Etterpå ble familie- og daghjemmet der hun arbeidet overtatt av Karasjok kommune. Kvinnen har aldri vært tilsatt i Helse Finnmark, men saken ble oversendt dit fra Finnmark fylkeskommune. Siste år har intet skjedd i saken, fordi det er uenighet mellom Helse Finnmark og Finnmark fylkeskommune om hvem som bærer ansvaret for å rette opp i saken. Finnmark fylkeskommune har erkjent at de har begått en feil, men vil ikke i ettertid betale inn tidligere uteblitt pensjonsinnbetaling slik at kvinnen kan motta pensjon uten innkorting i ytelsen.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Så vidt jeg kan forstå har ikke familie- og daghjemmet som sykepleieren var ansatt i, noen gang vært en del av spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer at det ikke kan være slik at Helse Finnmark overtok arbeidsgiveransvaret for sykepleieren og ansvaret for feilen i forbindelse med sykehusreformen.

På bakgrunn av de opplysningene som fremgår av spørsmålet, kan det synes som om familie- og daghjemmet ble overført til kommunen i og med HVPU-reformen i 1991. Departementet har forsøkt å innhente opplysninger om hvordan fylkeskommunalt ansvar og forpliktelser knyttet til familie- og daghjemmet ble ordnet mellom Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune i forbindelse med overføringen, men det har foreløpig ikke vært mulig å komme i kontakt med noen som har konkret kjennskap til saken.

Det fremgår av midlertidig lov om avvikling av fylkenes HVPU at ansatte i fylkeskommunen fikk rett til ansettelse i liknende stilling i den kommune som overtok eiendomsretten til institusjonen. Gitt denne bakgrunnen er det nærliggende å anta at enten fylkeskommunen eller kommunen må bære ansvaret for feilen. Siden det opplyses at fylkeskommunen har erkjent at det er begått en feil, kan det synes naturlig at fylkeskommunen bærer ansvaret for å rette opp for hennes pensjonstap.