Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:588 (2005-2006)
Innlevert: 10.03.2006
Sendt: 10.03.2006
Besvart: 16.03.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Årsavgiften for bil utgjør nå 2 865 kr og forfaller 15. mars. Dersom betalingen er én dag forsinket vil det påløpe et ekstragebyr på 250 kr. Dette vil være spesielt belastende for trygdede og pensjonister.
Vil finansministeren iverksette tiltak som gjør at denne belastningen blir mindre, enten ved å sette betalingsfristen til 20. mars, eller ved å redusere straffegebyret?

Begrunnelse

Årsavgiften for bil er blitt høy, og mange sliter med å betale den i tide. Oversitter man fristen påløper et ekstragebyr på 250 kr. Dette kan være en tung ekstrakostnad for de med lav trygd. Trygden utbetales den 20. mens årsavgiften forfaller til betaling den 15. mars. Dette gjør at noen tvinges til å vente fem dager med å betale.
En forskyvning av betalingsfristen er et enkelt grep som vil være til glede for mange.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det fremgår av forskrift 4. juli 1986 om årsavgift for motorvogn § 2 at årsavgiften forfaller til betaling 15. mars, eventuelt den nærmeste påfølgende virkedag. Forfallstidspunktet for betaling av årsavgiften er det samme hvert år, og det har stått uendret i en årrekke. Det er derfor mulig å innrette seg etter dette i god tid på forhånd. Å kunne forholde seg til en dato som er godt kjent og innarbeidet er en fordel for alle parter. Det er i denne sammenheng vanskelig å legge avgjørende vekt på datoer for lønns- og trygdeutbetalinger, som vil variere for de enkelte avgiftspliktige. Valget av forfallstidspunkt vil derfor uansett være en kompromissløsning. Det foreligger ingen planer om endring av innbetalingsdato på nåværende tidspunkt.

Avgift som ikke er betalt innen forfall, forhøyes med 250 kr, etter Stortingets vedtak om årsavgift § 4. Det er altså Stortinget som hvert år vedtar størrelsen på tilleggsavgiften, som ble innført med 250 kr fra 1. januar 1984. Satsen har siden stått uendret.

På grunn av det store antall utsendte krav på innbetaling av årsavgift, over 3 mill. kr for 2006, er det ansett nødvendig å ha regler som stimulerer til rettidig betaling. Et system med høye standardiserte tilleggsavgifter bidrar til dette. Antallet utsendte krav tilsier at det ikke er ønskelig å operere med individuelle satser som varierer med den aktuelle forsinkelsens lengde. I 2005 ble det til orientering sendt ut over 230 000 purringer. Tilleggsavgiften erstatter både ordinære innkrevingsgebyrer etter inkassoloven og forsinkelsesrenter. Som nevnt har satsen stått uendret i over 20 år, og det foreligger ingen konkrete planer for å sette den ned.