Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:592 (2005-2006)
Innlevert: 10.03.2006
Sendt: 13.03.2006
Besvart: 23.03.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Under behandlingen av St.meld. nr. 19 (2004-2005) Marin næringsutvikling - Den blå åker, ble det satt fokus på ny rekruttering til fiskeflåten. Et samlet storting mente at det er viktig med rekrutteringskvoteordning slik at unge yrkesutøvere kan få prøve seg som fiskere i egen båt. Stortinget vedtok følgende: "Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en modell for rekrutteringskvoter for ungdom."
Når vil statsråden følge opp Stortingets vedtak?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Regjeringen ønsker å sikre bærekraftig utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn. På denne bakgrunn vil Regjeringen legge til rette for rekrutteringsordninger som kan bidra til at ungdom finner en vei inn i næringen av eget ønske.

For å sikre at en rekrutteringsmodell har den nødvendige tilslutning i næringa er det hensiktsmessig først å få spørsmålet uavhengig utredet av næringas organisasjoner. Årsaken er for det første at det er rimelig at næringen får være med å beslutte ettersom eventuelle rekrutteringskvoter nødvendigvis må tas fra det generelle kvotegrunnlaget. En selvstendig utredning vil dessuten bidra til å forankre de løsninger som foreslås i næringa selv.

Jeg vil i nær framtid fastsette et mandat for en gruppe som skal foreta en gjennomgang og vurdering av saksfeltet, med sikte på å komme tilbake til Stortinget på et senere tidspunkt.