Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:593 (2005-2006)
Innlevert: 10.03.2006
Sendt: 13.03.2006
Besvart: 15.03.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): UDI får kritikk når det gjelder vurderingen av proforma ekteskap.
Hva vil statsråden gjøre i forhold til det utspillet som nylig har kommet fra ambassadøren i Marokko, og hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å forhindre proforma ekteskapene?

Begrunnelse

Flere medier har den siste tiden formidlet kritikk av UDIs praksis når det gjelder å vurdere proforma ekteskap. Det vises i den forbindelse til brev fra ambassadøren i Marokko der det hevdes at UDI neglisjerer råd og innspill fra ambassaden og godkjenner ekteskap som ikke er reelle.
Problematikken rundt proforma ekteskap har lenge vært et aktuelt tema. Når saken nå har blitt reist etter innspill fra en ambassade, må den tas alvorlig.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det ligger betydelige utfordringer i en avgjørelse der et formelt gyldig inngått ekteskap ikke skal danne grunnlag for familieinnvandring fordi utlendingsmyndighetene ikke anser ekteskapet å ha noen realitet ut over å skaffe den ene parten en oppholdstillatelse i Norge. Utfordringene knytter seg særlig til tidkrevende undersøkelser, vurdering og vektlegging av kriterier, og konkret bevisvurdering i den enkelte sak. Helt siden utlendingslovens vedtakelse har det vært arbeidet på forskjellige måter både i politiet og Utlendingsdirektoratet (UDI) for å avdekke slike tilfeller av alvorlig misbruk av regelverket.

Umiddelbart etter at jeg mottok brevet fra ambassadøren i Marokko, ba jeg om å få en redegjørelse fra UDI om deres håndtering av saker der det er mistanke om proforma ekteskap. UDI leverte sin redegjørelse kort tid etterpå.

På bakgrunn av opplysningene som har kommet frem, vil jeg utarbeide en instruks til Utlendingsdirektoratet om deres behandling av proformasaker. Instruksen skal sikre at direktoratet tar i betraktning alle relevante vurderingskriterier i disse sakene, slik at man så langt mulig kan forhindre at ekteskapsinstituttet misbrukes for å oppnå oppholdstillatelse i Norge. Jeg viser også til at Utlendingslovutvalget i sin innstilling til ny utlendingslov (NOU 2004:20 Ny utlendingslov) har foreslått en ny bestemmelse om proforma ekteskap i saker om familieetablering. Forslaget opererer med et videre bevistema enn gjeldende rett, og skal således gjøre det lettere for myndighetene å avslå søknader på dette grunnlaget. På bakgrunn av Utlendingslovutvalgets forslag og høringsinstansenes syn, vurderer jeg hvordan forslaget bør følges opp i den nye utlendingsloven. Jeg tar sikte på å fremme forslag til ny utlendingslov innen utgangen av 2006.