Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:602 (2005-2006)
Innlevert: 14.03.2006
Sendt: 14.03.2006
Besvart: 22.03.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Fylkesarbeidssjefen i Møre og Romsdal har vedtatt å legge ned Smia kompetansesenter i Molde på tross av gode resultater for brukerne og stor medvirkning fra Molde kommune.
Mener statsråden det er riktig og i tråd med Regjeringas politikk at vellykkede samarbeidstiltak nå legges ned slik at det blir færre tiltak til denne målgruppen, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at brukerne av Smia og andre tiltak får tilbudet sitt opprettholdt?

Begrunnelse

Fylkesarbeidssjefen i Møre og Romsdal har vedtatt å legge ned samarbeidstiltaket Smia kompetansesenter i Molde. Soria Moria-erklæringen har gode og tydelige ambisjoner i forhold til å redusere forskjellene i samfunnet med virkemidler som NAV-satsing og tiltak for fattigdomsbekjempelse.
Smia er et arbeidsmarkedstiltak for arbeidsledige sosialhjelpsmottakere, som siden juni 2002 har vært finansiert i fellesskap av Aetat og sosialtjenesten i Molde kommune. Gjennom et fireårig forsøksprosjekt i regi av Sosial- og helsedirektoratet og Arbeidsdirektoratet, har Molde kommune fått muligheten til å utvikle en solid kompetanse og erfaring med drift av arbeidsretta tiltak overfor sosialhjelpsmottakere.
Våren 2001 ble Molde kommune utvalgt som 1 av 13 forsøkskommuner ved gjennomføring av det såkalte "Tiltaksforsøket" i regi av Sosial- og helsedirektoratet og Arbeidsdirektoratet. Tiltaksforsøket var ved siden av "Samordningsforsøket" ett av to store forsøk som staten gjennomførte i samarbeid med utvalgte kommuner i forkant av NAV for å samle verdifulle erfaringer før gjennomføringen.
Tiltaksforsøket varte ut 2004 og prøvde ut ulike modeller for økt kommunalt ansvar for arbeidsretta tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp. I Molde ble forsøket gjennomført i nært samarbeid med Aetat. Den første analysen i Molde avdekket to viktige flaskehalser for effektivt arbeid overfor målgruppen. Den første var sosialkontorets manglende oppfølgingskapasitet overfor enkeltklienter, og den andre var ventetid hos Aetat på ¾ til 1 år på relevante tiltak. I prosjektets første år ble det jobbet målrettet for å fjerne disse flaskehalsene. Sosialkontoret omprioriterte sine bemanningsressurser i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet slik at oppfølgingskapasiteten gikk fra dårlig til god. I tillegg ble det i samarbeid med Aetat lokalt søkt Arbeidsdirektoratet om ekstra tiltaksplasser på bakgrunn av at Molde kommune var forsøkskommune. Arbeidsdirektoratet innvilget søknaden med 10 tiltaksplasser innen kategorien "Arbeidspraksis i skjermet virksomhet" (APS) under prosjektperioden. Dette muliggjorde opprettelsen av Smia kompetansesenter fra juni 2002.
Smia kompetansesenter er et APS-tiltak som innebærer at Aetat finansierer 2 hele arbeidslederstillinger med driftsutgifter pr. 10 deltakerplasser. Molde sosialkontor har i tillegg finansiert 2 hele stillinger samt resterende driftsutgifter, dette for å styrke tiltaket som gir et bredt sammensatt tilbud med skreddersøm til målgruppens behov.
Smias tilbud omfatter deltakerlønn, praktisk arbeid, tett individuell oppfølging der deltakeren meisler ut personlig yrkesmål og handlingsplan, aktiv problemløsning, relevant temaundervisning, friluftsliv/trim, sunn lunsj, bedriftsbesøk, samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser, døråpning til arbeid, henvisning til behandling og oppfølging videre etter utskrivning.
I 2005 har 32 pst. av deltakerne på Smia kommet i ordinært arbeid, noe som er meget gode tall sett i forhold til tilsvarende tiltak. Gjennomsnittstiden inne i tiltaket var på 4 måneder. Flesteparten av de øvrige deltakerne har fått avklart sin livssituasjon og blitt henvist videre til aktuelle hjelpetjenester. Noen har gått over i andre arbeidsmarkedstiltak, medisinrehabilitering, søkt rusbehandling, søkt uføretrygd, startet på utdanning eller militærtjeneste.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Aetat har informert meg om at hovedkontoret i Møre og Romsdal har besluttet å ikke videreføre 10 APS-plasser (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) ved Smia kompetansesenter fra 1. juli 2006. Tiltaket ble i sin tid startet som en del av et samordningsforsøk mellom kommuner og Aetat om aktive, arbeidsrettede tiltak for langtids sosialhjelpsmottakere. Forsøket ble iverksatt i 16 kommuner innenfor rusomsorgen som et ledd i oppfølging av Utjamningsmeldinga (St.meld. nr. 50 (1998-99)). Tiltaket var finansiert ved prosjektmidler de 2 første årene og skulle etter planen vært nedlagt i fjor sommer. Etter avtale med kommunen gikk driften over til å være ordinær APS og tiltaket ble videreført ett år.

Bevilgningen dette året gir et nivå på 26 300 tiltaksplasser for yrkeshemmede for 2006. Ved inngangen til 2006 hadde Aetat et tiltaksnivå noe over dette. Dette har medført at Aetat må justere aktiviteten i 2006 i forhold til nivået ved årsskiftet for å holde seg innenfor vedtatt bevilgning. Dette er også tilfellet i Møre og Romsdal.

Aetat opplyser at de derfor har søkt å justere aktiviteten der etaten har inngått midlertidige avtaler med tiltaksarrangører. Smia er en av de tiltaksarrangørene som har slik midlertidig avtale. Smia kompetanse har heller ikke andre tiltak som yrkeshemmede kan gå over til. Aetat ser seg derfor ofte tjent med å anvende tiltaksarrangører som har en bredere tiltaksportefølje. Etaten viser videre til et møte med Molde kommune hvor videre samarbeid med Aetat og kommunen ble diskutert. På dette møtet stilte Aetat seg positiv til et videre samarbeid med Smia kompetansesenter for en annen målgruppe knyttet til fattigdomssatsingen.

Jeg er opptatt av å bistå utsatte grupper på arbeidsmarkedet ved å gi dem et best mulig tilbud. Samtidig må etaten ha lokal frihet til å foreta de vurderinger som er nødvendig for å kunne gjennomføre den omfattende tiltaksaktiviteten, herunder at aktiviteten ligger innenfor bevilgningsrammen. Jeg har merket meg at etaten har stilt seg positiv til fortsatt samarbeid knyttet til brukere som kommer inn under fattigdomssatsingen. Etaten har også forsikret meg om at brukerne vil få et tilfredsstillende tilbud også etter avviklingen av APS-plassene ved Smia.