Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:605 (2005-2006)
Innlevert: 14.03.2006
Sendt: 15.03.2006
Besvart: 24.03.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at ny lovgivning tar høyde for at Kongsberg International School kan opprettholdes og videreutvikles med IB-linje?

Begrunnelse

Det vises til brev til storting og regjering av 13. februar 2006 fra ordføreren i Kongsberg kommune. I brevet heter det: Kongsberg International School ble opprettet etter initiativ fra Kongsbergs teknologibedrifter som et virkemiddel for å kunne rekruttere nødvendig internasjonal kompetanse, og lettere kunne ivareta samarbeidet med internasjonale partnere.
Kongsbergs bedrifter opererer i dag i et globalt marked og en stor del av verdiskapingen er eksport av høyteknologiske produkter til alle verdenshjørner. For å kunne opprettholde markedsposisjoner og konkurransekraft er det avgjørende å hente den beste kompetansen der den finnes, og å samarbeide med internasjonale partnere. Det betyr at mange utenlandske arbeidstakere jobber i Kongsberg i tidsavgrensede perioder, eller flytter dit permanent, og at mange av innbyggerne flytter til utlandet i perioder i forbindelse med prosjekter. For å opprettholde denne fleksibiliteten med utveksling av arbeidskraft og sikre nødvendig rekruttering, er det av avgjørende betydning at Kongsberg som internasjonal teknologiby kan opprettholde et alternativt undervisningstilbud hvor undervisningen foregår på engelsk.
Kongsbergbedriftene sysselsetter i dag over 8 000 ansatte og omsetter for rundt 15 mrd. kr pr. år. Hvis en ser dette i sammenheng med nasjonale ringvirkninger for hundrevis av underleverandører og samarbeidspartnere, bidrar Kongsbergindustrien vesentlig til sysselsettingen og tryggingen av velferdssamfunnet i Norge.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Kongsberg International School har fått godkjent et grunnskoletilbud etter friskoleloven, og skolen har drevet sin virksomhet etter denne loven i om lag to år. Kunnskapsdepartementet har oversendt forslag til Stortinget om midlertidige endringer i friskoleloven og fagskoleloven, jf. Ot.prp. nr. 43 (2005-2006). I proposisjonen foreslås det bl.a. at adgangen til å godkjenne nye friskoler midlertidig oppheves. Det foreslås videre at godkjente skoler som ikke var i drift 13. desember 2005, ikke får drive virksomhet etter friskoleloven. I punkt 7.1 i proposisjonen heter det bl.a. følgende:

"Godkjente skoler som er i drift kan etter søknad få endret godkjenningen. Endringen kan for eksempel være justering av årstrinn, flere elevplasser eller nye tilbud. Departementet vil være restriktive når det gjelder godkjenning av flere plasser. Tillatelse til dette vil normalt gis der det ligger en opptrappingsplan til grunn for godkjenningen eller det ellers er velbegrunnet. Søknader om flere plasser som etter departementets skjønn må ansees å gå utover en vanlig opptrapping vil bli avslått. Departementet vil ikke være like restriktiv når det gjelder tillatelse til endring i tilbud eller årstrinn."

Ut fra beskrivelsen som blir gitt av Kongsberg International School kan jeg ikke se at dette lovforslaget vil få noen betydning for muligheten til å opprettholde skolen. Som det fremgår av sitatet ovenfor vil det også være mulig å videreutvikle skolen.

Forslag til mer omfattende og permanente endringer i friskoleloven er under utarbeidelse i departementet og vil bli sendt på høring høsten 2006 og lagt frem for Stortinget våren 2007. I dette arbeidet vil også de internasjonale skolene bli vurdert.