Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:606 (2005-2006)
Innlevert: 14.03.2006
Sendt: 15.03.2006
Besvart: 22.03.2006 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Arbeids- og inkluderingsministeren tok tidligere i år initiativ for å få flere statlig eide virksomheter til å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet uttaler imidlertid til LO-Aktuelt nr. 5 for 2006 at dette initiativet ikke har medført at mangfoldsperspektivet inkluderes i stillingsannonser fra disse virksomhetene. Videre sier Integrerings- og mangfoldsdirektoratet at statlige bedrifter er langt dårligere på dette området enn både stat og kommune.
Hvilke konkrete tiltak vil statsråden iverksette for å sikre likeverd og mangfold i statlig eide virksomheter?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Den 7. februar 2006 inviterte jeg lederne i heleide statlige selskaper til et møte om rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn. Dette gjorde jeg fordi Regjeringen forventer at staten og statlige selskaper går foran med et godt eksempel og bidrar til å løse en av vår tids største utfordringer: å få innvandrere og personer med innvandrerbakgrunn i jobb. De statlige selskapene som deltok på møtet sysselsetter om lag 150 000 personer. Staten som arbeidsgiver må ta samme ansvar som Regjeringen forventer at andre arbeidsgivere tar. Vi har som langsiktig mål at like mange blant innvandrerbefolkningen skal være i jobb som i befolkningen som helhet.

På møtet utfordret jeg lederne i selskapene i forhold til 3 konkrete aktiviteter:

1. Inkluderende rekruttering;

a. tekst i annonser med oppfordring til personer med innvandrerbakgrunn om å søke

b. å innkalle minimum en kvalifisert person med innvandrerbakgrunn til intervju.

2. Praksisplasser; stille selskapet/virksomheten til disposisjon for praksisplasser, språkpraksisplasser mv.

3. Mål og planer for inkludering; sette konkrete tidfestede mål for andel ansatte med innvandrerbakgrunn på alle nivåer i virksomheten.

Jeg gjorde det også klart at jeg tar sikte på å invitere selskapene til et nytt møte tidlig neste år for å drøfte resultater og erfaringene med de virkemidler som skal iverksettes og prøves ut.

På møtet med selskapene deltok også Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har en rekke oppgaver på integreringsfeltet. Én viktig oppgave for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er å veilede og bistå offentlige og private arbeidsgivere i arbeidet med å integrere og inkludere innvandrere, herunder å ansette flere innvandrere. For å følge opp dette arbeidet har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet etter møtet etablert en tjeneste på Internett som gir råd og konkrete eksempler på formuleringer som kan brukes i stillingsannonser og i ansettelsesprosessen for å sikre at kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn får en reell vurdering av sin søknad. Tjenesten heter www.rekrutteringstips.no (pr. 15. mars hadde over 2 000 brukere besøkt denne tjenesten). Flere av virksomhetene har gitt positive tilbakemeldinger til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på rekrutteringstjenesten, herunder at de vil bruke inkluderende formuleringer i sine stillingsannonser fremover. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har også gjennomgått stillingsannonser i utvalgte medier. Flere virksomheter hadde store annonsekampanjer uten inkluderende formuleringer umiddelbart etter møtet. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har kontaktet virksomhetene og gjort dem oppmerksom på denne mangelen i annonsene.

En annen viktig oppgave for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er å følge med i integreringsarbeidet og å rapportere tilbake til departementet om hvordan arbeidet går, herunder om selskapene følger opp i forhold til det jeg ba dem om på møtet. Jeg har notert meg artikkelen i LO-Aktuelt hvor det fremgikk at selskapene ikke hadde tatt inn inkluderende formuleringer i stillingsannonsene. Intervjuet med LO-Aktuelt som det refereres til i spørsmålet, ble imidlertid foretatt relativt kort tid etter mitt møte med selskapene. Selv om jeg er utålmodig i integreringsarbeidet vil jeg gi de statlige selskapene noe lengre tid. Jeg har forståelse for at det i store organisasjoner kan ta noe tid å utarbeide nye mål, planer og rutiner i integreringsarbeidet. I artikkelen i LO-Aktuelt fremgår det også at Posten jobber med å utforme stillingsannonser som inkluderer både mangfold og kvinner. Jeg kan imidlertid forsikre om at både departementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet følger med i det som skjer, og at vi vil vurdere nye tiltak dersom vi ikke er fornøyd med utviklingen.

Som et ledd i det videre arbeidet med å sikre arbeid og inntekt til flere innvandrere vil jeg også avholde møter med store private virksomheter og kommunesektoren for å gi tilsvarende utfordring til disse. Jeg kan også nevne at Kunnskapsdepartementet har oppnevnt et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til dagens system for godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge. Utvalget skal blant annet foreslå tiltak som kan gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning enklere, raskere og mer brukervennlig og samtidig sikre at den er rettferdig. Utvalget skal spesielt vurdere behov for endringer som kan bidra til bedre integrasjon av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. desember 2006.