Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:607 (2005-2006)
Innlevert: 14.03.2006
Sendt: 15.03.2006
Besvart: 22.03.2006 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Under Bondevik II-regjeringen ble det nedsatt et boligtakstutvalg. En av målsettingene var blant annet at forbrukerne lettere skulle lese ut av taksten hva reelt boareal ville være.
Hvordan vil statsråden følge opp Boligtakstutvalgets anbefalinger?

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Boligtakstutvalgets rapport ble i august 2005 overlevert daværende barne- og familieminister Laila Dåvøy. I rapporten drøftes og foreslås flere tiltak med sikte på å bedre forbrukernes stilling på boligmarkedet. Et av spørsmålene som tas opp, er om arealangivelsen av boliger kan gjøres mer presis.

Utvalget drøftet særlig problemene knyttet til bruken av boligareal, og konkluderte med at dette begrepet ikke lenger burde brukes. I stedet foreslo utvalget at man bør gå over til å benytte bruksareal, eventuelt med tilleggsinformasjon om størrelsen på mulige uinnredede rom (boder, tekniske rom mv.) i form av nettoareal. Boligtakstutvalget mente at kjøperne på denne måten kunne orientere seg om boligens ulike arealer ved å sammenholde bruksarealet med nettoarealet på de uinnredede rommene.

Når det gjelder den videre oppfølging av Boligtakstutvalgets forslag på dette punkt, vil jeg vise til at Standard Norge har foreslått at boligareal skal gå ut av NS 3940 (standard for "areal og volumberegninger av bygninger"). Et forslag om å gå over til bruksareal i stedet for boligareal har nylig vært på høring, og ny versjon av standarden ventes å foreligge i løpet av første halvår 2006.

Jeg er enig i at begrepet boligareal bør byttes ut med bruksareal, som er et mer entydig og presist begrep. Det er imidlertid viktig at det i annonsering og annen markedsføring også finnes opplysninger om hvor mye av boligen som kan anvendes til rene boligformål.

Forbrukerombudet vil i løpet av året ta kontakt med bransjen for å se nærmere på mulighetene for å fremforhandle retningslinjer på dette området. Det vil da bli tatt utgangspunkt i bruksareal i stedet for boligareal, og samtidig sett hen til markedsføringslovens krav om at annonser både skal være tilstrekkelig veiledende og ikke villedende, jf. markedsføringsloven §§ 2 og 3.