Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:608 (2005-2006)
Innlevert: 14.03.2006
Sendt: 15.03.2006
Besvart: 17.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Vil justisministeren ta initiativ til at Østfold politidistrikt får bevilget egne øremerkede midler til de oppgaver som distriktet blir pålagt når Moss Lufthavn Rygge åpner for innenlands- og internasjonal flytrafikk?

Begrunnelse

Moss Lufthavn Rygge vil etter all sannsynlighet åpne for sivil lufttrafikk i løpet av 2007, noe som er meget positivt for hele regionen. Østfold politidistrikt vil da få en ny "grense" som man skal bevokte og håndtere nye oppgaver i tilknytning til. Dette kommer i tillegg til dagens grenseoverganger i Østfold fylke som Østfold politidistrikt har ansvaret for. En åpning for sivil lufttrafikk på Moss Lufthavn Rygge vil kreve betydelige ressurser, og innenfor dagens ressurssituasjon for Østfold politidistrikt vil det ikke være mulig at politiet skal håndheve oppgavene ved den sivile lufthavnen på en tilfredsstillende måte.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det foreligger ingen avklaring av kommende omfang av sivil flytrafikk ved Rygge flystasjon. Det har derfor ikke vært mulig for Østfold politidistrikt å planlegge nærmere for den polititjenesten som sivil flytrafikk fra Rygge flystasjon vil måtte medføre, herunder de kostnadene som slik polititjeneste vil innebære for distriktet. Politimesteren i distriktet forventer at flere avklaringer vil foreligge i løpet av første halvår 2006 slik at planlegging av polititjenesten ved en ny sivil lufthavn på Rygge kan påbegynnes.

Politidirektoratet vil følge opp spørsmålet om kostnader ved nye politioppgaver for Østfold politidistrikt i det kommende styringsmøtet for driftsbudsjettet 2007. På nåværende tidspunkt er det imidlertid ikke tilstrekkelig grunnlag for å fatte beslutning om driftskonsekvenser, og dermed heller ikke hvorvidt det vil bli behov for øremerkede midler.