Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:610 (2005-2006)
Innlevert: 15.03.2006
Sendt: 16.03.2006
Besvart: 24.03.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Mener statsråden ett års behandlingstid for opptak i den nasjonale tilskuddsordningen for kulturhistoriske museer er et minimum, og når kan en forvente en statlig økonomisk likebehandling av alle landets tre fartøyvernsentre?

Begrunnelse

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (BDF) i Kristiansand er nasjonalt fartøyvernsenter for verneverdige fartøy bygget i stål. Det er i tillegg to andre fartøyvernsentre i Norge som mottar årlig om lag 1,5 mill. kr i statlig museumsstøtte. Disse driver utelukkende med treskip. BDF søkte departementet om opptak i den nasjonale tilskuddsordningen for kulturhistoriske museer i april 2005.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Vest-Agder fylkeskommune bad i brev til Kultur- og kirkedepartementet av 29. mars 2005 om at Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter som et ledd i gjennomføringen av museumsreformen i Vest-Agder får status som egen konsolidert museumsinstitusjon med statlig driftstilskudd på lik linje med de andre fartøyvernsentrene. Søknad om statlig driftstilskudd av 7. februar 2005 stillet til Kultur- og kirkedepartementet fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter var vedlagt brevet fra fylkeskommunen. Søknaden er blitt vurdert i forbindelse med gjennomføringen av museumsreformen og arbeidet med statsbudsjettet for 2006.

Ansvaret for gjennomføringen av den landsomfattende museumsreformen er delegert til ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museer. ABM-utvikling har siden reformarbeidet og prosessene med regional konsolidering av museumssektoren ble satt i gang, gjennomført årlige møter med samtlige fylkeskommuner og aktuelle museer og kommuner. Det siste møtet med Vest-Agder fylkeskommune ble gjennomført 21. mars i år. I møtene med Vest-Agder fylkeskommune har ABM-utvikling hele tiden signalisert at de ut fra prinsippene for museumsreformen ikke kan støtte forslaget om at Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter bør ha status som egen konsolidert enhet i Vest-Agder.

Hovedprinsippene for den landsomfattende omstruktureringen av museumssektoren er regional konsolidering og nasjonal nettverksbygging. Dette innebærer at små og mellomstore museer går sammen i større regionale enheter som kan gå inn i nasjonale nettverk, noe som gir en mer robust økonomisk-administrativ basis og bredere og sterkere fagmiljøer.

Siden konsolideringsarbeidet kom i gang har antallet museumsenheter under Kultur- og kirkedepartementets budsjett blitt redusert fra om lag 280 museer til vel 90 konsoliderte enheter. I tråd med føringene for reformen er for eksempel Hardanger fartøyvernsenter nå konsolidert med Hardanger Museum og Nord-norsk fartøyvernsenter er konsolidert med Indre Sør-Troms museum. Det har i reformperioden ikke vært aktuelt for departementet å foreslå statstilskudd til nye museer med mindre disse er blitt opprettet som avdelinger ved større regionale museer. Det har på denne bakgrunn også vært en klar forutsetning for et eventuelt statstilskudd til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter at senteret i likhet med de to andre nasjonale fartøyvernsentrene konsolideres med en større regional museumsinstitusjon, for eksempel Vest-Agder-museet.

Kultur- og kirkedepartementet har i samråd med ABM-utvikling fordelt stimuleringsmidler til reformprosessene i form av økte permanente driftstilskudd til de konsoliderte museene. Det er her lagt vekt på å prioritere institusjoner som kan vise til substansielle resultater med hensyn til gjennomført konsolideringsarbeid. I denne sammenheng er Vest-Agder-museet i statsbudsjettet for 2006 styrket med 2,5 mill. kr. Dersom Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter konsolideres med dette museet, er departementet innstilt på å vurdere ytterligere økning i tilskuddet til Vest-Agder-museet.