Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:611 (2005-2006)
Innlevert: 15.03.2006
Sendt: 16.03.2006
Besvart: 23.03.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Hva vil samferdselsministeren gjøre for å få åpnet for vogntog på 25,25 meter på strekningen fra Svinesund til den landsviktige Alnabruterminalen og andre sentrale vegstrekninger?

Begrunnelse

Nå kan man kjøre fra Kastrup Cargo terminal til Svinesund med 25,25 meter uten å laste om, men ikke til Alnabru, vår viktigste nasjonale godsterminal. Det illustrerer avstandsulempens dobbelteffekt og er svært viktig å få gjort noe med. Det er viktig med harmonisering av vekter og dimensjoner med Sverige, som er normgivende for utviklingen i Europa. (jf. Finland, Danmark, Nederland og Tyskland).

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Tillatt maksimal lengde på trekkbil og slepvogn er i henhold til harmonisert regelverk i EØS-området 18,75 meter, jf. direktiv 96/53/EF. Kjøretøy som var tatt i bruk før 17. september 1997 kan likevel benyttes med avvikende dimensjoner fram til 1. januar 2007. Det er videre gitt unntak for transport av tømmer med opptil 22 meter lange vogntog.

Direktivet gir statene adgang til å åpne sine nasjonale vegnett for vogntog med totallengde inntil 25,25 meter etter det såkalte "modulsystemet". Svært få av de europeiske landene har imidlertid åpnet vegnettet for slike vogntog. Fra danske myndigheter blir det opplyst at det pr. i dag ikke er åpnet for kjøring fra Kastrup Cargo terminal til Sverige over Øresundsbroen med 25,25 meter lange vogntog, men at dette skal vurderes i løpet av sommeren.

Vegdirektoratet gjennomførte i 2001 høring av forslag om å åpne for slike lange vogntog i Norge, og spørsmålet er også senere vurdert for enkelte særlige vegstrekninger. Samferdselsdepartementet har imidlertid ikke funnet grunnlag for å åpne det norske vegnettet for vogntog på 25,25 meter. Det er lagt særlig vekt på trafikksikkerhetsmessige hensyn og usikkerheter knyttet til miljømessige og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Et ytterligere moment har vært at en eventuell åpning av deler av vegnettet for slike vogntog vil medføre økt press for dispensasjoner på tilgrensende vegnett.

Jeg kan ikke se at saken stiller seg annerledes i dag. Et av Regjeringens hovedmål er økt trafikksikkerhet. Jeg ønsker derfor som et utgangspunkt ikke transport med vogntog utover gjeldende vekter og dimensjoner, og vil føre en restriktiv praksis når det gjelder bruk av dispensasjoner fra disse bestemmelsene.

I tilknytning til arbeidet med neste Nasjonal transportplan, for perioden 2010-2019, skal Vegdirektoratet gjøre en utredning om enkelte problemstillinger knyttet til lengde, bredde, høyde og vekt på kjøretøy. I tillegg deltar Vegdirektoratet i et nordisk samarbeid om dimensjoner for kjøretøy. Direktoratet vil vurdere om det som oppfølging av disse arbeidene eventuelt skal gjøres en fornyet vurdering av spørsmålet om største lengde på kjøretøy.