Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:617 (2005-2006)
Innlevert: 16.03.2006
Sendt: 16.03.2006
Besvart: 23.03.2006 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Frogn kommune i Akershus er en typisk pendlerkommune med få arbeidsplasser lokalt. Et enstemmig kommunestyre i Frogn har to ganger gått inn for å etablere et næringsområde som vil gi 400 arbeidsplasser, men er blitt stoppet av fylkesmannen og Statens vegvesen region øst.
Synes miljøvernministeren at det er et statlig ansvar å hindre etablering av lokale arbeidsplasser i norske kommuner gjennom å innskrenke retten til lokalt forankret nærings- og arealpolitikk?

Begrunnelse

Et hovedmål med kommuneplanen i Frogn kommune er å redusere pendlingen til Oslo gjennom å legge forholdene til rette for en betydelig ny næringsutvikling. På bakgrunn av dette, har kommunen laget en arealstrategi for å tiltrekke seg tre ulike typer virksomheter til forskjellige deler av kommunen:
1. Arealintensive kunnskaps- og høykompetansevirksomheter med nærhet til Drøbak og sjøen - god kommunikasjon og lett gangadkomst.
2. Arealkrevende småindustri og håndverksbedrifter med nærhet til etablerte likeverdige virksomheter - Holter nord/øst - god kommunikasjon, lett gangadkomst og enkel adkomst for lett varetransport.
3. Arealkrevende produksjons- og lagervirksomhet med stort behov for nærhet til hovedveinett - Horgen - god kommunikasjon, overkommelig sykkeladkomst, enkel adkomst for store kjøretøy og varetransport fra hovedstamveinett (E6).
Det har vært stor enighet blant lokalpolitikerne om de valgte strategier, og samtlige vedtak i saksbehandlingen har vært enstemmige. På Horgen foreligger det konkrete planer om å etablere ca. 400 arbeidsplasser, og interessentens alternativ er flytting til Sverige.
Saken startet i oktober 2004 da det ble fattet et enstemmig vedtak om at regulering kunne iverksettes. I november samme år kom det kom varsel om innsigelse fra Statens vegvesen, fylkesmannen i Oslo og Akershus-landbruksavdelingen og Beredskapsstaben, og fra Akershus fylkeskommune ved oppstart av planarbeidet. Det ble fattet et enstemmig vedtak om å innlede forhandlinger med innsigelsesmyndighetene i et forsøk på å avklare innsigelsene. Siden da har det vært en rekke møter mellom Frogn kommune, Statens vegvesen og fylkesmannen, uten at dette har ført frem. Endelig vedtak i kommunestyret ble fattet 28. november 2005, og planforslaget ble enstemmig vedtatt mot Vegvesenets innsigelser. 22. februar 2006 oversender fylkesmannen saken til Miljøverndepartementet med anbefaling om at innsigelsen tas til følge. Dette er bl.a. begrunnet med at det ikke bør treffes beslutninger om lokalisering av omfattende ny næringsvirksomhet utenfor de etablerte utbyggingsstrukturene uten at det foreligger en regional avklaring av hvor slike etableringer skal lokaliseres.
Kommuneadministrasjon og lokalpolitikere føler at de er blitt umyndiggjort, og det virker som om lokaldemokratiet gradvis blir fratatt sin viktige rolle innen arealforvaltning. Det ville være fint om miljøvernministeren kunne klargjøre hvorvidt det er en ønsket og bevisst politikk at fylkesmannen og Vegvesenet hindrer etablering av lokale arbeidsplasser i norske kommuner gjennom å innskrenke retten til lokalt forankret nærings- og arealpolitikk.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Miljøverndepartementet fikk oversendt innsigelsessaken vedrørende reguleringsplan for næringsområde Horgen i Frogn kommune fra fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev datert 22. februar 2006.

Saken gjelder Statens vegvesens innsigelse til reguleringsplanen. Konflikten gjelder kommunens planvedtak av 28. november 2005 om næringsareal på Horgen, rett vest for E6 og sør for kryss mellom E6 og rv 76. Innsigelsen er begrunnet i flere forhold, blant annet at reguleringsplanen er i strid med statlige og regionale føringer og planer, at den er i konflikt med vedtatt byggegrense/miljøsone langs E6, at den ikke har akseptable kryssløsninger og at de trafikale konsekvensene av planen er uheldige.

I oversendelsen til Miljøverndepartementet anbefaler fylkesmannen at innsigelsen tas til følge.

Miljøverndepartementet tar sikte på å gjennomføre møte og befaring i saken rett over påske. På befaringen vil også Samferdselsdepartementet delta.

Jeg vil for øvrig ikke kommentere forhold som kan foregripe min avgjørelse i saken.