Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:622 (2005-2006)
Innlevert: 16.03.2006
Sendt: 16.03.2006
Besvart: 24.03.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Hva vil statsråden gjøre for at vi i framtiden kan slippe å bli orientert om denne og tilsvarende avhendingsmetoder i Forsvaret, men at utstyret i den grad det er mulig tilføres andre i samfunnet?

Begrunnelse

I Aftenposten av 15. mars 2006 kan vi lese at Forsvaret har kvittet seg med 39 000 kg uniformseffekter. Av disse er det også uniformer som brukes i dag, bl.a. M-77 og M-98. Grunnen til denne merkelige avgjørelsen var at man ikke hadde lagringskapasitet og at man var redd for at de skulle havne i feil hender ved f.eks. innbrudd. Spørsmålet til denne sløsingen av fellesskapets ressurser blir dermed mange, men vil her nevne noen:
1. Hvilket omfang, dvs. type og betegnelser, hadde de forskjellige typer klær?
2. Hvor mange av disse brukes av Forsvaret i dag i de forskjellige våpengrener?
3. Hvem gav ordre om å brenne disse uniformene?
4. Har man sett på mulighetene for at noe av disse kunne overføres til andre statlige etater så som Sivilforsvaret etc.?
5. Kunne noe av dette blitt tatt vare på og brukt ute i verden i forbindelse med eventuelle naturkatastrofer?
6. Har Forsvarets rutiner ved avhending blitt fulgt?
7. Kunne noe av disse uniformene vært solgt til oppkjøpere/andre?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: En konsekvens av den vedtatte forsvarsstrukturen, med betydelige personellreduksjoner i Forsvarets oppsetning og oppsetningsplaner, er at materiellbeholdningene må reduseres.

De omtalte kamuflasjeuniformene ble anskaffet til Forsvaret i et antall som var tilpasset den tidligere mobiliseringsoppsetningen. Den reduserte oppsetningen i den nye forsvarsstrukturen medførte derved et antall overflødige kamuflasjeuniformer. Forlenget lagring av overflødig materiell påfører dessuten Forsvaret driftskostnader, og hindrer rettidig og riktig bruk av ressursene på operativ virksomhet og øving.

Avhending av materiell gjennomføres av Forsvarets logistikkorganisasjon i henhold til instruksen for blant annet avhending av materiell som tilhører staten, fastsatt ved kongelig resolusjon 17. mars 1978 i henhold til stortingsvedtak av 9. februar 1978 (Innst. S. nr. 156 (1977-78)), endret 18. desember 1987 og 2. april 1993. På grunnlag av denne instruksen og Forsvarsdepartementets tidligere tjenesteforskrifter for materiellforvaltningen i Forsvaret, har departementet utgitt interne retningslinjer for materiellforvaltningen, herunder for utrangering og avhending, som gjelder for hele forsvarssektoren. Forsvarssjefen har, basert på departementets retningslinjer, utgitt et eget direktiv for materiellforvaltningen i Forsvarets militære organisasjon.

I denne aktuelle saken har jeg fått opplyst av Forsvaret at det var ca. 16 000 kamuflasjeuniformer som ble destruert, og at regler og retningslinjer er blitt fulgt. Ifølge Forsvaret var dette brukte og delvis defekte uniformer som det ikke var regningssvarende å reparere og beholde. Forsvaret har også i de nærmeste årene behov for å erstatte flere av de eldre kamuflasjeuniformene med mer hensiktsmessige modeller. Norsk deltakelse i internasjonal tjeneste krever blant annet kamuflasjeuniformer som er bedre tilpasset klima og sikkerhetskrav i de aktuelle operasjonsområdene. Ifølge Forsvaret er de gjenværende beholdninger tilstrekkelige for å dekke behov og forbruk fram til de nye kamuflasjeuniformene er anskaffet.

Forsvaret har hatt og har jevnlig dialog og kontakt med andre etater i staten vedrørende deres eventuelle behov for materiell som kan bli eller er blitt overflødig i forsvarssektoren.

I sivil sektor har hjelpeorganisasjonene fått telt, soveposer, ulltepper, kjøretøy, proviant etc. For eksempel ble et større antall soveposer og ulltepper donert som humanitær støtte til de jordskjelvrammede områdene i Pakistan rett før jul i 2005.

Forsvaret har tidligere solgt utrangerte kamuflasjeuniformer for videreomsetning i det åpne markedet. Av sikkerhetsmessige grunner har imidlertid Forsvaret besluttet å destruere kamuflasjeuniformene, fremfor å fortsette å spre disse på det sivile markedet. Forsvaret unngår derved at uvedkommende får tilgang til flere kamuflasjeuniformer enn det som allerede er i omløp.

Forsvaret opplyser at det er fastsatt interne kriterier for å identifisere overflødig materiell nøyere for blant annet å redusere risikoen som er knyttet til all materiellavhending, spesielt ved avhending av materiell som kan bli misbrukt innen- og utenfor landets grenser.

I kjølvannet av den aktuelle saken som det refereres til i spørsmålet har jeg bedt om å få en rapport fra Forsvaret om rutinene for avhending av utstyr. Når denne rapporten foreligger, vil jeg gå grundig gjennom rutinene for å se om det er behov for å gjøre endringer.