Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:626 (2005-2006)
Innlevert: 16.03.2006
Sendt: 17.03.2006
Besvart: 27.03.2006 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Det vises til den vanskelige situasjonen for rehabiliteringsinstitusjonene i Akershus, blant annet Godthaab og Sjømennenes Helseheim, etter at disse ikke fikk fornyet avtale med Helse Øst i 2006.
Kan statsråden redegjøre for status og mulighetene for å opprettholde tilfredsstillende drift ved disse institusjonene i inneværende år, herunder finansieringsgrunnlag?

Begrunnelse

Regjeringen har i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) gitt uttrykk for at etablerte opptreningsinstitusjoner som ikke har fått fornyet driftsavtale i 2006, og som har tilfredsstillende kvalitet, gis mulighet for å delta når kontrakter skal inngås for 2007. Dette forutsetter at tilfredsstillende drift og kompetanse kan opprettholdes i 2006.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som kjent ble det vedtatt et eget tilskudd på om lag 35 mill. kr til utvikling av opptreningstilbudet i institusjonene som et prøveprosjekt. Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet kriterier for tilskudd, og hadde møte med de institusjonene som ikke hadde fått avtale med regionalt helseforetak. Søknadsfristen var 20. januar 2006, og søknadsbehandlingen ble avsluttet i februar 2006. Av disse prosjektmidlene fikk Godthaab Rehabiliteringssenter 12 mill. kr, og Sjømennenes Helseheim 8 mill. kr. En utfordring for institusjonene er å knytte kontakter til både private og offentlige aktører i prosjektperioden. For å opprettholde et tilbud i dette området etablerer Helse Øst et pilotprosjekt der Sykehuset Asker og Bærum HF og kommunene Asker og Bærum samarbeider, og der ovennevnte midler er en vesentlig del av finansieringen. Pilotprosjektet skal tilby tjenester til pasienter som trenger et tilbud som faglig ligger i skjæringspunktet mellom sykehusnivå og kommunenivå. Pilotprosjektet bidrar til å sikre drift ved de to institusjonene i 2006, med sikte på å kunne delta når kontrakter skal inngås for 2007.