Skriftlig spørsmål fra Anne Marit Bjørnflaten (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:627 (2005-2006)
Innlevert: 16.03.2006
Sendt: 17.03.2006
Besvart: 24.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Anne Marit Bjørnflaten (A)

Spørsmål

Anne Marit Bjørnflaten (A): Vil justisministeren sette i verk tiltak for å skjerpe overvåkningen av narkotikaforbrytelser på Internett?

Begrunnelse

Ifølge NRK Troms 14. mars tyder mye på at Internett er blitt den nye markedsplassen for omsetning av narkotika.
Fra Tolldirektoratet blir det opplyst at de for to år siden beslagla 16 000 narkotiske piller som kom via posten og som var bestilt fra Internett. I fjor økte beslagene til 30 000. Tollvesenet forventer en ytterligere økning i årene som kommer.
Rikspolisen i Sverige har, sammen med tollvesenet og påtalemyndigheten, på oppdrag fra Regjeringen gjennomført et prosjekt hvor målet var å avsløre omsetning av narkotiske stoffer på nettet og finne aktørene bak denne handelen.
Både Norsk Narkotikapolitiforening og Politiets Fellesorganisasjon vil ha skjerpet overvåkning og økt kunnskap om narkotikahandel på Internett, men verken Politidirektoratets handlingsplan fram til 2008, eller stortingsmeldingen om politiets rolle i framtiden, sier noe spesielt om at politiet vil skjerpe etterforskning av nettet og narkotikaforbrytelser.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg deler representanten Bjørnflatens bekymring for at Internett synes å få økt betydning som marked der narkotika tilbys. Selv om narkotikaen i seg selv ikke sendes via Internett, er det alvorlig at narkotikaforbrytelser i stor grad kan initieres over Internett. En slik markedsplass vil derfor med stor sannsynlighet føre til et enda større press på politi- og tollmyndigheter som er de instansene som må kontrollere forsendelser også i denne sammenhengen og eventuelt avdekke brudd på narkotikalovgivningen. For norsk politi er narkotikakriminalitet en prioritert oppgave. Politiet samarbeider tett med flere relevante etater og fagmiljøer, herunder tollvesenet, om både forebygging og bekjempelse av denne typen alvorlig kriminalitet. Som ledd i politiets innsats mot narkotikakriminaliteten utarbeidet Politidirektoratet i 2003 handlingsplanen "Politiets narkotikabekjempelse 2003-2008". Denne handlingsplanen følges opp og behandler i kapitel 6.1 særskilt omsetning av narkotika over Internett. Planen framhever nettopp behovet for en opptrapping av kontrollvirksomheten på postomfordelingssentraler for å avdekke forsendelse av narkotika. Handlingsplanen fastslår videre at politiet skal følge utviklingen av narkotikaomsetning på Internett nøye.

Som en videre oppfølging av ovennevnte handlingsplan kan jeg nevne at Politidirektoratet i nær framtid vil nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere omfanget av narkotikaforbrytelser som initieres over Internett. Arbeidsgruppen vil ha deltagelse fra relevante etater og fagmiljøer som Tolldirektoratet og politiets datakrimsenter. Arbeidsgruppen skal innen ett år fremme forslag til tiltak for å styrke bekjempelsen av narkotikahandel over Internett.

Avslutningsvis vil jeg kort nevne at Helse- og omsorgsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe med deltakelse bl.a. fra Justisdepartementet for å få vurdert hvordan man best kan koordinere myndighetenes arbeid med salg av legemidler på Internett, og hvilke virkemidler som kan tenkes tatt i bruk for å få til forsvarlig salg over Internett. I denne sammenheng vil man bl.a. vurdere regelverket, kontroll og innsyn, samt spørsmålet om forfalskninger med resepter. Jeg antar at denne arbeidsgruppens vurderinger og forslag kan være relevant også for den problematikk som reises i forbindelse med tilbud om narkotika på Internett.

Jeg finner det på denne bakgrunn derfor hensiktsmessig å avvente henholdsvis Politidirektoratets og Helse- og omsorgsdepartementets arbeid for å se om det er tiltak som kan iverksettes ut over de allerede eksisterende tiltakene man har på dette området i politiet og tollvesenet.