Skriftlig spørsmål fra Gunn Berit Gjerde (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:629 (2005-2006)
Innlevert: 16.03.2006
Sendt: 17.03.2006
Besvart: 23.03.2006 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Gunn Berit Gjerde (V)

Spørsmål

Gunn Berit Gjerde (V): Når og i hvilken form vil Regjeringen legge fram en sak om realisering av Stad skipstunnel for Stortinget?

Begrunnelse

Jeg viser til St.prp. nr. 1 (2005-2006) fra regjeringen Bondevik II hvor det fremgår at Regjeringen vil legge fram en realisering av Stad skipstunnel for Stortinget i 2006. Regjeringen Bondevik II slår her fast at en skipstunnel gjennom Stad vil ha positive virkninger ut fra en sikkerhetsmessig og regional synsvinkel og at Kystverket er bedt om en oppdatert kostnadsanalyse, vurdering av inntektspotensialet og en vurdering av organisasjonsform for Stad skipstunnel.
Selv om det er uenighet blant dagens regjeringspartier i synet på Stad skipstunnel har jeg ikke registrert at Regjeringen har varslet noen endringer i forhold til det som ble varslet i St.prp. nr. 1 om framdrift av prosjektet.
Snarere refser samferdselsminister Liv Signe Navarsete Sosialistisk Venstrepartiets Bjørn Jacobsens oppfordring til finansministeren om å ikke prioritere Stad skipstunnel i et oppslag i Sunnmørsposten 16. februar i år. Navarsete viser i den samme artikkelen til en god dialog mellom samferdselsministeren og fiskeriministeren og fastslår at det vil bli fremmet en egen sak om Stad skipstunnel for Stortinget.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I St.prp. nr. 1 (2005-2006) er det redegjort for status og videre opplegg i forhold til utredninger om Stad skipstunnel. Det fremkommer her at det i 2001 ble ferdigstilt et forprosjekt for en skipstunnel gjennom Stad, og at en konsekvensutredning ble sendt på høring. Videre vises det til at det har vært orientert om Stad skipstunnel i St.prp. nr. 1 for Fiskeri- og kystdepartementet i påfølgende år. I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 ble det vist til at nytte-kostnadsberegninger tilsier at prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det ble likevel lagt til grunn at man skulle fortsette arbeidet med å vurdere Stad skipstunnel da en nytte- kostnadsanalyse ikke nødvendigvis fanger opp alle positive virkninger av prosjektet.

I St.prp. nr. 1 for 2006 er det pekt på en del oppfølgingsmomenter av betydning for å sikre et bredest mulig underlagsmateriale, herunder oppdaterte kostnadsanalyser, vurdering av inntektspotensialet for Stad skipstunnel, og vurdering av ulike organisasjonsformer (eksempelvis OPS, dvs. offentlig/privat samarbeid).

På bakgrunn av nye retningslinjer fra Finansdepartementet for fastsetting av kalkulasjonsrenten som benyttes i samfunnsøkonomiske beregninger, vil det også bli foretatt oppdaterte nytte-kostnadsberegninger.

I tråd med St.prp. nr. 1 (2005-2006), og som jeg tidligere har redegjort for i svar på spørsmål til Stortingets spørretime 23. november 2005, vil spørsmålet om eventuell realisering av Stad skipstunnel bli lagt fram for Stortinget i 2006. Et naturlig tidspunkt kan være i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2007.