Skriftlig spørsmål fra Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:631 (2005-2006)
Innlevert: 16.03.2006
Sendt: 17.03.2006
Besvart: 27.03.2006 av justisminister Knut Storberget

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF)

Spørsmål

Åse Gunhild Woie Duesund (KrF): Da Stortinget behandlet Dokument nr. 8:66 (2003-2004) våren 2004 ba man blant annet departementet fremme forslag til lovendringer som pålegger utlåner frarådningsplikt, etter mønster av finansavtaleloven § 47, også ved relevante former for utlån som reguleres av kredittkjøpsloven.
Når kan Stortinget forvente å få seg forelagt saker vedrørende dette?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortinget traff følgende vedtak 2. desember 2004 (vedtak nr. 87):

"Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til lovendringer som pålegger utlåner frarådingsplikt etter mønster av finansavtaleloven § 47, også ved relevante former for utlån som reguleres av kredittkjøpsloven."

I brev 25. august 2005 besvarte Justisdepartementet spørsmålet om frarådingsplikt slik, jf. St.meld. nr. 4 (2005-2006):

"Spørsmålet om frarådingsplikt har en side til et nytt direktiv om forbrukerkreditt som for tiden er under utarbeidelse i EU. Direktivet behandler bl.a. spørsmål om ansvarlig långivning. Direktivet forventes å bli et totalharmoniseringsdirektiv, og vil dermed trekke opp rammen for hvilke regler Norge kan ha på forbrukerkredittområdet, herunder regler om frarådingsplikt. Man bør derfor avvente vedtakelsen av det endelige direktivet før det vurderes en bestemmelse om frarådingsplikt i kredittkjøpsloven. Så snart direktivet foreligger, tar departementet sikte på å sette ned et utvalg til å utrede mer omfattende endringer i finansavtaleloven og kredittkjøpsloven på bakgrunn av direktivet. Departementet tar sikte på at dette utvalget også får i mandat å vurdere spørsmålet om en frarådingsplikt i kredittkjøpsloven. Etter departementets syn er det en fordel om endringene i kredittkjøpsloven og finansavtaleloven som følge av direktivet skjer samlet gjennom et slikt lovarbeid."

Det er fortsatt usikkert når forbrukerkredittdirektivet vil bli vedtatt, men det er gode muligheter for at dette kan bli i løpet av 2006. Uavhengig av direktivets fremdrift tar jeg sikte på å nedsette et utvalg i 2006, helst i løpet av våren. Jeg vil be utvalget starte med å vurdere spørsmål knyttet til blant annet frarådingsplikt som nevnt i spørsmålet, slik at regler om dette - i den grad direktivet åpner for det - kan komme på plass så snart som mulig.

Jeg opplyser samtidig om at jeg har igangsatt et utredningsarbeid der spørsmål knyttet til opplysninger om effektiv rente mv. står sentralt. Jeg tar sikte på å sende disse spørsmålene på høring allerede i løpet av våren.