Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:634 (2005-2006)
Innlevert: 17.03.2006
Sendt: 17.03.2006
Besvart: 24.03.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Vil Regjeringen ta initiativ for at det i fremtiden ikke anlegges kraftledninger i luften, gjennom boligfelt, og hvordan vurderer statsråden den konkrete saken i Moss hvor Hafslund Nett AS skal anlegge dette?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt kontaktet av beboere i Moss, som er bekymret for en ny kraftlinje fra sentrum i Moss til Mosseporten, som skal bygges av Hafslund Nett AS. Denne er under planlegging og beboerne ønsker at disse ledningene legges i bakken, og ikke i luften gjennom aktuelle boligfelt. Tidligere har det vært mye fokus på slike saker, bl.a. fra Årum i Østfold, hvor beboerne har engasjert seg sterkt. I forrige stortingsperiode var spesielt dagens regjeringspartier klar i sin tale i Årum-saken. Det vil derfor være av stor interesse om Regjeringen vil engasjere seg i tilsvarende saker i fremtiden og hvilke initiativ man ser for seg er aktuelle.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Olje- og energidepartementet gav i 2003 Hafslund Nett AS anleggskonsesjon etter energiloven og ekspropriasjonstillatelse for bygging og drift av en 50 kV kraftledning mellom Moss og Mosseporten transformatorstasjoner i Moss kommune. Kraftledningen erstatter eksisterende 50 kV kraftledning mellom Moss og Mosseporten transformatorstasjoner. Avgjørelsen var et endelig vedtak etter klage fra Moss kommune og en grunneier som ønsket fremføring som jordkabel.

I 2004 fattet Miljøverndepartementet vedtak i sak om innsigelse mot Moss kommunes vedtak om reguleringsplan om samme sak.

Ved Olje- og energidepartementets vedtak av 26. oktober 2005 fikk Hafslund Nett AS forhåndstiltredelse etter oreigningsloven for anlegget.

Hafslund Nett AS har opplyst at byggearbeidene er påbegynt i tråd med de endelige tillatelsene og at anlegget forventes ferdigstilt i juni.

Ved konsesjonsbehandling av kraftledningssaker etter energiloven og ekspropriasjonslovgivningen legger NVE og Olje- og energidepartementet til grunn de vurderinger og tilrådinger Helse- og omsorgsdepartementet og Statens strålevern gir om elektromagnetiske felt og helse.

Dagens forvaltningsstrategi ved fremføring av nye kraftledninger og anlegg av boligområder, skoler og barnehager etc. i nærheten av kraftledninger er basert på NOU 1995:20 "Elektromagnetiske felt og helse - Forslag til en forvaltningsstrategi". Stortinget sluttet seg til denne strategien ved behandling av St.prp. nr. 65 (1997-98). Forvaltningsstrategiens konklusjoner og anbefalinger ble fremlagt for Stortinget på ny i St.prp. nr. 1 (2000-2001).

Statens strålevern har ledet en arbeidsgruppe som har utarbeidet en rapport med konkretisering og utdyping av forvaltningsstrategien ved fremføring av nye kraftledninger og anlegg av nye boligområder, skoler og barnehager etc. i nærheten av kraftledninger.

Det ble gitt en første tilbakemelding til Stortinget i St.prp. nr. 65 (2004-2005), der en delrapport utarbeidet av Statens strålevern og NVE var inntatt.

Arbeidsgruppens endelige rapport fremgår av Strålevern Rapport 2005:8 "Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg" som ble avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 1. juni 2005. Rapporten var på høring høsten 2005.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider for tiden i samråd med Olje- og energidepartementet og andre berørte departementer med den endelige tilbakemeldingen til Stortinget om en konkretisering og utdyping av forvaltningsstrategien.