Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:635 (2005-2006)
Innlevert: 17.03.2006
Sendt: 17.03.2006
Besvart: 28.03.2006 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil statsråden i forbindelse med revidert budsjett vurdere å gjeninnføre tilskuddordningen for bygg til trossamfunn utenfor Den norske kirke?

Begrunnelse

Pinsemenigheten på Jørpeland flytter inn i nytt kirkebygg 22. april. Bygget er et flerbruksbygg med et bruksareal på 2 500 kvadratmeter fordelt på 2,5 etasjer med funksjoner som barnehage, møtesal/konsertsal og kafeteria. Kostnadsrammen for bygget er på 25 mill. kr.
Menigheten driver et omfattende arbeid på tvers av generasjonene. De har et godt samarbeid med skolene i Strand kommune samt de øvrige barnehagene med konfesjonsundervisning, misjonsutstilling og "påskevandring" for barnehagene.
I forbindelse med behandlingen av budsjett for 2006 ble Kap. 310 Post 75 Tilskudd til private kirkebygg fjernet. Formålet med tilskuddsordningen var å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke anledning til å bygge kirkebygg med lavere finansiering. Bygget på Jørpeland ble påbegynt i april 2005, det vil si på et tidspunkt da tilskuddet for frikirkebygg lå inne i statsbudsjettet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til mitt tidligere svar på spørsmål nr. 202 fra Dagfinn Høybråten angående tilskuddsordningen for privateide kirkebygg. Som det fremkom i dette svaret, har arealtilskuddet til private kirkebygg utgjort en svært liten andel av de totale kostnadene ved private kirkebygg her i landet, som i hovedsak er realisert som et resultat av engasjementet og innsatsen til menighetene som selv skal bruke lokalene. Det beskjedne tilskuddsbeløpet på 825 kr pr. kvadratmeter som denne ordingen har bidratt med, tilsier at alle menighetene som har mottatt slik støtte, i hovedsak har måttet finansiere lokalene sine med andre midler. Avviklingen av ordningen har derfor ikke endret forholdene betydelig.

Pinsemenigheten i Jørpeland har ikke kunnet budsjettere med støtte til sitt bygg, selv om dette ble påbegynt i april 2005, altså før tilskuddsordningen ble avviklet. Dette skyldes at arealtilskuddet for privateide kirkebygg var en etterskuddsordning, der det ikke var mulig å søke om midler før bygget var ferdigstilt. Det gikk tydelig fram av reglementet at det ikke kunne gis forhåndstilsagn om tilskudd, og at trossamfunn følgelig ikke kunne budsjettere med arealtilskudd når de planla å oppføre et bygg. Verken pinsemenigheten i Jørpeland eller andre menigheter som er i ferd med å oppføre nye bygg har hatt grunnlag for å regne med et tilskudd fra denne ordningen, men har selv hatt ansvaret for å finne den nødvendige finansieringen.

På denne bakgrunnen ser jeg ser ikke behov for å gjeninnføre tilskuddsordningen for privateide kirkebygg.