Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:637 (2005-2006)
Innlevert: 17.03.2006
Sendt: 20.03.2006
Besvart: 24.03.2006 av nærings- og handelsminister Odd Eriksen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Mange næringsdrivende klager over at de blir tilsendt reklame, enten pr. post eller over telefaks, som de ikke har bedt om eller ønsker. Enkeltpersoner kan i dag reservere seg mot slik reklame.
Vil statsråden bidra til at det blir opprettet en tilsvarende reservasjonsordning for næringsdrivende?

Odd Eriksen (A)

Svar

Odd Eriksen: I forbindelse med vedtakelse av endringer i markedsføringsloven i februar 2005 ble problemstillinger bl.a. knyttet til reservasjonsrett for juridiske personer drøftet, se Ot.prp. nr. 92 (2003-2004) side 25 fig. Høringsinstansene hadde ulike syn, og daværende Barne- og familiedepartementet mente det var for tidlig å ta standpunkt til om en skulle utvide dette regelverket til å omfatte juridiske personer.

Fra næringsorganisasjoner ble det påpekt at man generelt bør vise varsomhet ved lov reguleringer som kan hindre effektiv kommunikasjon mellom næringsdrivende, da dette vil kunne få uheldige konsekvenser. De fant derfor at det ikke var nødvendig å lovregulere et slikt forbud mellom næringsdrivende. Andre påpekte at hensynet til privatlivets fred åpenbart er mindre relevant i disse tilfellene, og at en derfor foreløpig ikke kunne se tilstrekkelig tungtveiende grunner for å utvide reglene til også å gjelde mellom næringsdrivende.

En reservasjonsordning vil innebære generelle begrensninger i næringslivets adgang til markedsføring, og kanskje særlig for e-handel. For øvrig er juridiske personer ofte bedre rustet til å handtere uønsket reklame enn fysiske personer. Tekniske løsninger, herunder logiske sperrer i datasystemene gir mottaker mulighet til å bestemme hvilken type e-post bedriften og den enkelte mottaker skal ha.

Departementet har i løpet av de siste årene mottatt noen få henvendelser fra næringsdrivende som opplever uanmodet markedsføring rettet mot virksomheten som et problem. Jeg vil følge utviklingen på området for å vurdere om det oppstår behov for å iverksette initiativ på området.