Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:638 (2005-2006)
Innlevert: 17.03.2006
Sendt: 20.03.2006
Besvart: 27.03.2006 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Hvor mange av de ansatte i Landbruks- og matdepartementet, eller som har nær familie som foreldre eller søsken, har egen landbrukseiendom som mottar offentlige tilskudd?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Landbruks- og matdepartementet registrerer ikke på generelt grunnlag hvorvidt den enkelte ansatte i departementet eller deres nærmeste familie har landbrukseiendom som mottar offentlig tilskudd. Jeg legger til grunn at det må foreligge hjemmel for at departementet skal kunne pålegge de ansatte en generell meldeplikt om denne type forhold, og slik hjemmel foreligger ikke.

En tilsetting i Landbruks- og matdepartementet innebærer at det er inngått arbeidsavtale mellom departementet og den tilsatte. I arbeidsmiljøloven § 14-6 er det inntatt regler om krav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold som er av vesentlig betydning for arbeidsforholdet. Landbruks- og matdepartementet anvender statens standard arbeidsavtaler som reflekterer de kravene som arbeidsmiljøloven stiller.

I arbeidsmiljøloven § 14-6 bokstav m) er det nedfelt at arbeidsavtalen skal referere til tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Av relevans i denne sammenheng er bestemmelsen om ekstraerverv nedfelt i Hovedtariffavtalen 2004-2006 pkt. 1.1.4. Det fremkommer her at arbeidstakere ikke må inneha bistillinger, bierverv mv. som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. I den skriftlige arbeidsavtalen, som nevnt over, er dette presisert ved at en arbeidstaker ikke kan drive privat inntektsgivende virksomhet i fritiden som ikke er i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelsene om dette i Statens personalhåndbok (SPH).

Arbeidstakere i Landbruks- og matdepartementet, på linje med arbeidstakere i staten for øvrig, har anledning til å drive privat ervervsvirksomhet i sin fritid. Det fremgår av retningslinjene nedfelt i SPH at denne retten ikke er ubegrenset. Lojal oppfyllelse av arbeidsavtalen krever at en arbeidstaker ikke kan drive privat ervervsvirksomhet i sin fritid som:

1. er direkte forbudt for ham i lov eller forskrift

2. er direkte avtalt ved reglement, tariffavtale eller annen avtale at han skal avstå fra

3. hemmer eller sinker det ordinære arbeidet, med mindre foresatte tjenestemyndighet har samtykket

4. innebærer at tjenestemannen driver med eller medvirker til illojal konkurranse med den statlige virksomhet hvor han er tilsatt

5. gjør at tjenestemannen kan bli inhabil ved behandling av sine saker i mer enn sporadiske tilfelle

6. innebærer at tjenestemannen lett kan komme i lojalitetskonflikt i forhold til den offentlige virksomhet hvor han er tilsatt

7. innebærer at han i sin funksjon for det offentlige kan treffe avgjørelser som i vesentlig grad kan influere på hans egne eller biarbeidsgivers inntekter

8. innebærer at han nytter bedriftshemmeligheter på en illojal måte

9. skader tjenestestillingens eller den offentlige arbeidsgivers anseelse

Dertil kommer at disse generelle forholdene som nevnt i pkt. 1-9 må suppleres med eventuelle særlige forhold hos den enkelte virksomhet. Vurderingen av hvorvidt en ansatt i Landbruks- og matdepartementet i en gitt situasjon kan sies å ha overskredet grensene for hva som er tillatt må baseres på en konkret vurdering.

Jeg ser det som naturlig, ut fra en lojal oppfølging av den arbeidsavtale tjenestemenn har inngått med Landbruks- og matdepartementet, at arbeidstakere som driver eller vurderer å drive ervervsvirksomhet i sin fritid i slikt omfang eller av slik art at det kan oppstå tvil i forholdet til departementet, tar spørsmålet opp på forhånd med arbeidsgiver.