Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:646 (2005-2006)
Innlevert: 20.03.2006
Sendt: 20.03.2006
Besvart: 29.03.2006 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden ta initiativ til å endre regelverket slik at investeringstilskudd til bygging av barnehage gis uavhengig av momskompensasjon?

Begrunnelse

Staten gir et investeringstilskudd på mellom 43 000 og 50 000 kr (avhenging av alder) for bygging av barnehager. Dette er en ordning som stimulerer til økt bygging av barnehager, hvilket er en fordel. Utfordingen med ordningen er at tilskuddet angivelig blir motregnet med momskompensasjonen, til tross for at ordningene i utgangspunktet ikke har noe med hverandre å gjøre. Det betyr at barnehager som bygger dyrere og bedre enn lovens minstekrav får svært høy avkorting av investeringstilskuddet. Det synes noe underlig at momskompensasjonsordningen skal medføre lavere investeringstilskudd til barnehager, fordi det medfører en straff for de barnehagene som ønsker større areal, bedre innetilbud, egen scene, gode garderobeforhold mv.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Merverdiavgiften blir trukket fra investeringstilskuddet både for kommunalt og ikke-kommunalt eide barnehager for de barnehageeiere som har et merverdiavgiftskompensasjonskrav mot staten. Bakgrunnen for dette er bestemmelsene om kompensasjon av merverdiavgift gjeldende fra 1. januar 2004, jf. lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner. Denne loven omfatter også private barnehager, jf. § 2 bokstav d. Loven sikrer barnehageeier refusjon av merverdiavgift på utgifter som også dekkes av investeringstilskuddet. Fra 2004 er det gjort et generelt trekk i kommunenes rammeinntekter basert på forventet merverdiavgift knyttet til investeringer og drift. I dette trekket ble imidlertid anslått merverdiavgift knyttet til investering i barnehagesektoren holdt utenfor. En slik særskilt behandling ble gjort for å kunne opprettholde én ordning for investeringstilskudd til alle nye barnehageplasser, uavhengig av eierskap. Det vises til St.prp. nr. 1 (2003-2004) fra Finansdepartementet der det nettopp presiseres at "merverdiavgiftskompenasjon knyttet til investeringer for kommunale og private barnehager på om lag 250 mill. kr finansieres samlet gjennom reduksjon i investeringstilskuddet".

Jeg er kjent med at det har vært noe uklarhet rundt ordningen med merverdiavgiftskompensasjon i forhold til investeringstilskudd, men dette skyldes trolig misforståelser knyttet til praktiseringen av regelverket og ikke utformingen av regelverket. Målsettingen med investeringstilskuddet er å stimulere til utbygging av nye barnehager.