Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:642 (2005-2006)
Innlevert: 17.03.2006
Sendt: 20.03.2006
Besvart: 24.03.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Midt-Norge vil de nærmeste årene stå overfor en situasjon med et betydelig underskudd på kraft. I 2008-2010 kan underskuddet i regionen bli 9 TWh. Samtidig har Statoil planlagt bygging av et gasskraftverk på Tjeldbergodden som kan dekke mye av dette underskuddet. Dette gasskraftverket har fått konsesjon av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Vil Regjeringen kunne åpne for at Statoil kan sette i gang med å bygge dette gasskraftverket umiddelbart, slik at vi kan avverge en mulig kraftkrise, uten å stille krav til CO2-håndtering fra dag én?

Begrunnelse

Det haster med å bygge ny kraftproduksjon i Midt-Norge dersom vi skal avverge en kraftkrise om få år. Dersom Regjeringen gir tillatelse til et konvensjonelt gasskraftverk på Tjeldbergodden, i tråd med konsesjonen fra NVE, kan Statoil sette i gang bygging av dette kraftverket ganske raskt. Det kan være et viktig, og nødvendig, bidrag for å avverge en kraftkrise i Midt-Norge fra 2008-2010. Dersom man krever CO2-håndtering fra dag en vil dette både forsinke prosjektet gjennom at det behøves mer utredningsarbeid og det vil gjøre gasskraftverket betydelig mer kostbart, og dermed ulønnsomt for utbygger slik at det ikke blir bygget. Dersom man tillater bygging av et konvensjonelt gasskraftverk i første omgang, kan CO2-håndtering installeres etter hvert som denne teknologien er blitt mer utviklet og Statoil og Shell sitt prosjekt for CO2-håndtering og bruk av CO2 som trykkstøtte er mer utviklet, blant annet ved at man har fått en bedre oversikt over kostnadene ved dette.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Det vises også til skriftlig spørsmål nr. 555 om gasskraft og CO2-håndtering.

Regjeringens politikk når det gjelder gasskraft er basert på at gitte konsesjoner står ved lag og at produksjonen av gasskraft skal inngå i det internasjonale kvotesystemet som sikrer at de totale utslippene ikke øker.

Regjeringen vil gjennom økonomiske virkemidler og satsing på ny teknologi sørge for at nye konsesjoner til gasskraftverk skal basere seg på CO2-fjerning. Regjeringen vil samarbeide med utbyggerne av gasskraft om anlegg for CO2-fangst, og bidra økonomisk til at dette kan gjennomføres så snart som mulig.

Når det gjelder det planlagte gasskraftverket på Tjeldbergodden har NVE her gitt konsesjon etter energiloven. NVEs vedtak er ikke påklaget innen klagefristen. SFT avga sin innstilling i forbindelse med Statoils søknad om utslippstillatelse til Miljøverndepartementet samtidig med NVEs energikonsesjon, og anbefalte der at det stilles krav om rensing. Miljøverndepartementet behandler nå søknaden. Det er derfor ikke riktig av meg å kommentere konsekvensene av hva som kan bli utfallet av den endelige behandlingen av søknaden.

Det er Regjeringens mål at Norge skal bli ledende i miljøvennlig bruk av gass. Initiativet Statoil og Shell har vist gjennom å gå sammen om et storskalaprosjekt for bruk av CO2 fra et gasskraftverk til økt oljeutvinning viser at industrien tar Regjeringens politikk om CO2-rensing på alvor. Prosjektet vil være bra for miljøet, samtidig som vi får større verdier ut av olje- og gassfeltene Draugen og Heidrun, og feltene vil få lengre levetid. På sikt kan prosjektet også være med på å sikre kraftbehovet i Midt-Norge.

Regjeringen vil i tiden fremover følge utviklingen i prosjektet. Jeg ser fram til å få flere avklaringer rundt de kommersielle og teknologiske sider forbundet med prosjektet, og forutsetningene for lønnsomhet i løpet av 2006.