Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:644 (2005-2006)
Innlevert: 17.03.2006
Sendt: 20.03.2006
Besvart: 24.03.2006 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden ta initiativ for å sikre domstolene opplæringsmidler for å realisere intensjonene om blant annet en mer aktiv dommerstyring etter endringene av tvistemålsloven?

Begrunnelse

Fra både dommerhold og advokathold meldes det om stor bekymring for at intensjonene bak den nye tvistemålsloven ikke kan gjennomføres, da det ikke er bevilget opplæringsmidler. Samtidig forutsetter man at arbeidet med restansenedbygging fortsetter og at den saksbehandlingstiden holdes nede. Forutsetning for en velfungerende reform er at dommerne gjøres kjent med og i stand til å gjennomføre sitt nye oppdrag etter endringene av tvistemålsloven. Opplæring er her et kjernepunkt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Tvistelovens formål er å legge til rette for en rettferdig, forsvarlig og effektiv saksbehandling ved domstolene. Sentralt i loven er større fokus på kontakt og mekling mellom partene før saken bringes inn for retten. Dommeren skal, som det fremgår av representantens spørsmål, drive en mer aktiv prosessledelse, og saksbehandlingens omfang skal stå i forhold til sakens betydning. Jeg er derfor enig i at opplæring vil være av stor viktighet for en vellykket gjennomføring av den nye tvisteloven, herunder for at formålet med loven skal kunne oppfylles.

I St.prp. nr. 1 (2005-2006) fremgår det at Justisdepartementet vil fremme en lovproposisjon på nyåret 2006, hvor det vil bli tatt stilling til forutsetningene for ikraftsetting av tvisteloven med sikte på en så rask ikrafttredelse som mulig. Det tas sikte på å fremme denne ikrafttredelsesproposisjonen i april 2006. Finansieringen av opplæringsbehovet mv. må vurderes i forbindelse med den ordinære budsjettprosessen og jeg vil derfor komme tilbake til disse spørsmål på egnet måte.